Lok­sa aas­ta noo­re tii­tel HE­LI­NA PII­BE­LE­HE­LE ja SIIM AK­SEL AME­RI­LE

1583

Lin­na­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da Lok­sa noo­re au­ni­me­tu­se tä­na­vu ka­he­le õpi­la­se­le – Lok­sa güm­naa­siu­mi 12. klas­si õpi­la­se­le, ko­du­tü­tar He­li­na Pii­be­le­he­le Pä­ris­pealt ja 11. klas­si õpi­la­se­le, noor­kot­kas Siim Ak­sel Ame­ri­le. Mul­lu su­vel olid ne­mad va­li­tud Har­ju­maa esin­da­ja­teks ja võt­sid või­du­pü­ha pa­raa­dil Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­den­dilt vas­tu maa­kon­na või­du­tu­le. Mõ­le­mad on Lok­sa ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te rüh­ma ja Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­vat edu­kalt esin­da­nud pal­ju­del maa­kond­li­kel, üle­rii­gi­lis­tel ja rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel. Abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt li­sas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Siim Ak­sel Amer oli abis Lok­sa noor­soo­töö si­se­hin­da­mi­se lä­bi­vii­mi­sel.