Lii­va­hun­ni­kud Kuu­sa­lu Met­sa tä­na­va sis­se­sõi­tu­del

312
Met­sa­tee­le sea­tud lii­va­hun­ni­kud ei ta­kis­ta lii­ku­mist jalg­si, jalg­rat­ta või moo­tor­rat­ta­ga.

Ülemöö­du­nud nä­da­lal vee­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mi­sel Kuu­sa­lu ale­vi­ku ta­ga asu­va­le kol­me­le met­sa­tee­le et­te lii­va­hun­ni­kud, et seal suu­na­ta liik­lus Kuu­sa­lu-Aru tee­le ning suu­ren­da­da liik­lu­s­ohu­tust Met­sa ja Sood­la tä­na­va ela­mu­piir­kon­nas.

Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks sel­gi­tab, et Kuu­sa­lu-Aru teelt ehk Kosu teelt on ha­ka­tud möö­da met­sa­teid sõit­ma ot­se lä­bi Met­sa tä­na­va Kon­su­mis­se ning sa­ge­li on sõi­du­kii­rus suu­rem, kui lu­ba­tud 30 ki­lo­meet­rit tun­nis. Ku­na te­gu on aed­lin­na­ku­ga, seal on kitsad ristmikud ja sa­ma­lii­gi­li­sed tä­na­vad, kus keh­tib pa­re­ma käe ree­gel, on et­te tul­nud liik­lu­sa­va­rii­sid, sa­ge­li ületatakse kiirust või ar­va­tak­se eks­li­kult, et Sood­la tee on pea­tee. On ol­nud ple­ki­mõl­ki­mi­si ja sõi­de­tud ot­sa jalg­rat­tu­ri­le. Liik­lus on muu­tu­nud neil tee­del ai­na ti­he­da­maks.

Ma­dis Praks: „Transiit võiks käia Ahrensi tänava kaudu, kus on hea nähtavus ning lamavad politseinikud, metsa ja Kuusalu tee vaheline aedlinnak võiks jääda autodega liiklemiseks kohalikele. Ole­me nen­del tee­del sõit­mi­se tee­ma­ga te­ge­le­nud ala­tes eel­mi­sest aas­tast, es­malt pai­gal­da­si­me liik­lus­kii­rust pii­ra­vad mär­gid. Kui neist kin­ni ei pee­tud, tõm­ba­si­me teeots­te­le et­te lin­did, mis lõ­hu­ti. Kui probleem püsib, kaalume lamavate politseinike lisamist, seda pole seni tehtud rahanappusel. Ini­me­sed on häm­min­gus, miks met­sa­tee­del on lii­va­hun­ni­kud ees, kuid need on sea­tud nii, et lap­se­vank­ri, jalg­rat­ta või moo­tor­rat­ta­ga pää­seb kõr­valt möö­da.“

Ta li­sas, et rää­gi­tud on Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te­ga, neil ei ol­nud kol­me met­sa­tee osa­li­se sul­ge­mi­se pä­rast vas­tu­väi­teid: „Tulekahju korral ei läheneta piirkonda nende metsateede kaudu.”

Eelmine artikkelTeeme Ära tuleb taas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on nüüd viie­liik­me­li­ne