Lii­ni­bus­si­ga sõi­dust Kuu­sa­lu sur­nuaia juur­de?

2009

EVE ADAM­SON Kol­ga­kü­last

Mind ajen­das kir­ju­ta­ma eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jast aval­da­tud ar­tik­kel Kuu­sa­lu 29 ela­ni­ku soo­vist, et Kuu­sa­lu ale­vis­se ju­ba nii­gi sis­se­sõit­vad bus­sid sõi­daks veel kau­ge­ma­le, ni­melt sur­nuaia­ni. Ja jutt ei käi min­gist Kuu­sa­lu val­la si­se­lii­nist. Sel ju­hul võiks ju sel­li­ne pöör­du­mi­ne mõis­te­tav ol­la. Jutt käib ik­ka maa­kon­na ühis­trans­por­dist. Sel­le­ga ei sõi­da kau­gelt­ki ai­nult Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­kud. Ku­na pöör­du­mi­sest saab väl­ja lu­ge­da, et ena­mik al­la­kir­ju­ta­ja­test on ea­kad ini­me­sed, siis jul­gen ar­va­ta, et neil ei ole kind­las­ti va­ja iga päev ühist­rans­por­di­ga sõi­ta. Iga päev aga pea­vad nen­de bus­si­de­ga sõit­ma näi­teks Kol­ga, Kol­ga­kü­la, Pä­ris­pea pool­saa­re ja Lok­sa lin­na ini­me­sed, kes Tal­lin­nas tööl käi­vad. Lok­sa-Tal­linn-Lok­sa suu­na lii­ni­bus­sid sõi­da­vad ju­ba prae­gu eba­nor­maal­selt kaua, ena­mik li­gi pool­teist tun­di, mõ­ni ise­gi li­gi kaks tun­di! Sõi­dua­ja pi­ken­da­mi­ne veel­gi Kuu­sa­lu ale­vi­ku lõp­pu eda­si-ta­ga­si sõit­mi­se­ga oleks ju­ba ka­tast­roof. Lok­salt Tal­lin­na ja Tal­lin­nast Lok­sa­le on päe­va jook­sul li­gi paar­küm­mend väl­ju­mist. Ko­ha­ti lau­sa poo­le­tun­nis­te va­he­de­ga, mis on ju isee­ne­sest vä­ga hea. Iga ini­me­ne saab va­li­da en­da­le so­bi­va sõi­dua­ja, näi­teks kaks kor­da aas­tas Kuu­sa­lu sur­nuaia kü­las­ta­mi­seks.
Tal­lin­nas iga päev tööl käi­va­tel ini­mes­tel töö­päe­va al­gu­sest ja lõ­pust sõl­tu­valt kah­juks nii va­ba va­lik ei ole, aga al­la kol­me tun­ni päe­vas sõi­du pea­le ku­lu­ta­da neil ei õn­nes­tu ja see on pa­ras kat­su­mus­te ra­da. Se­da suu­res­ti just see­tõt­tu, et kõik bus­sid kee­ra­vad suu­re maan­tee pealt sis­se nii Kii­du kui Kuu­sa­lus­se.
Bus­si­pea­tu­sed on ju ome­ti ka mõ­le­mal suu­nal suu­re tee ää­res, via­duk­tilt ma­ha­sõi­dul! Kuu­sa­lus on nen­de pea­tus­te va­he lin­na poolt tul­les na­pilt paar­sa­da meet­rit! Miks bus­sid üld­se ki­ri­ku juur­de sis­se kee­ra­vad? Kuu­sa­lu val­las on pal­ju kü­la­sid, kus lä­him bus­si­pea­tus on 3 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel. Kind­las­ti so­biks ka nen­de kü­la­de ela­ni­ke­le, et Tal­lin­na-Lok­sa lii­ni bus­sid ka sin­na sis­se põi­kak­sid. Või on Kuu­sa­lu vald ai­nult Kuu­sa­lu ale­vik?
Kui nüüd al­ga­taks all­kir­ja­de ko­gu­mi­se et­te­pa­ne­ku­le, et vä­he­malt üks-kaks väl­ju­mist hom­mi­kul en­ne töö­päe­va al­gust Lok­salt ja õh­tul pä­rast töö­päe­va lõp­pu Tal­lin­nast ei sõi­daks Kuu­sa­lu ega Kiiu ale­vik­ku sis­se, vaid pea­tuks sel­leks et­te­näh­tud pea­tus­tes via­duk­tilt ma­ha­sõi­dul? See lü­hen­daks iga­päe­vas­tel sõit­ja­tel tun­du­valt ka sõi­duae­ga. Usun, et sel­li­ne et­te­pa­nek ko­guks kor­da­des roh­kem, kui 29 all­kir­ja. Ja se­da ini­mes­telt, kes sõi­da­vad iga päev. Ja mak­sa­vad oma bus­si­pi­le­ti (ehk kat­su­mus­te) eest täis­hin­na.