Li­ba-AH­RENS te­gi facebookis vea ja ava­li­kus­tas en­da

1178

Kuu­sa­lu val­la Fa­ce­boo­ki-gru­pis Are­nev Kuu­sa­lu Vald kuul­saks saa­nud li­ba-Ah­rens te­gi käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val vea, pos­ti­tas teks­ti isik­li­ku mei­li­kon­to alt – au­tor oli Rei­jo Roos, Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne. Se­da mär­kas te­ma endine ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Su­lev Vald­maa, kes tea­tas Fa­ce­boo­kis, et li­ba-Ah­ren­si­na jõu­dis tal­le Rei­jo Roo­si ki­ri. Rei­jo Roos kin­ni­tas see­pea­le Fa­ce­boo­kis, et on tões­ti li­ba-te­ge­las­te au­tor. „On mõ­ne­ti kah­ju, et näi­te­män­gu ei jõud­nud Wil­helm Ner­ling – vä­ga hu­vi­tav te­ge­la­ne sa­jan­di eest, kes, kui us­ku­da Kuu­sa­lu ki­ri­kuk­roo­ni­kat, pis­tis Kiiu mõi­sa ka­va­la­te te­hin­gu­te­ga Sten­boc­ki­de kar­ma­nist en­da põue. Te­ge­las­ku­ju oli val­mis, Fa­ce­boo­kis Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la­ga lii­tu­nud ning oo­tas oma het­ke,“ kir­ju­tas ta. Te­ma sel­gi­tav tekst, mis il­mus Fa­ce­boo­kis, on lü­hen­da­tult aval­da­tud Sõ­nu­mi­too­ja Ar­va­mu­se rub­rii­gis. Fa­ce­boo­kis on aval­da­tud juh­tu­nu üle ka­het­sust ja tun­nus­ta­tud li­ba­te­ge­las­te loo­mist. Priit La­he­maa ni­me­tas li­ba-te­ge­las­te sõ­na­võt­te aja­loo mär­ki­mis­väär­seks taa­se­lus­tu­seks sot­siaal­mee­dias. Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Anu Kar­jat­se kir­ju­tas: „Mõ­ni­gi noor, kes ei tead­nud Ah­ren­sist, Sten­boc­kist ega teis­test Fa­ce­boo­kis elus­tu­nud li­ba­dest, said tead­li­ku­maks ko­ha­li­kust aja­loost.“ Ulvi Meier Kolga muuseumist kiidab, on üllatav, kui põhjalikult on Reijo Roos libategelaste eludesse läinud ja nende mõtteid läbi huumoriprisma avaldanud. Sooviti ka, et liba-Ahrens jätkaks Facebookis kirjavigade parandamist. Li­ba-Ah­ren­sist ja Kuu-salu kandi teiste ajalooliste libategelaste sõnavõttudest Facebookis aval­da­si­me pi­ke­ma loo 14. det­semb­ri 2016 le­hes.