LEM­BIT TALP­SEPP tu­li maail­ma­män­gu­de ka­he­kord­seks võit­jaks

2909
LEM­BIT TALP­SEPP või­tis see­niors­port­las­te maail­ma­män­gu­delt 5 me­da­lit.

Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ran Lem­bit Talp­sepp või­tis 23.-29. ap­ril­li­ni Uus-Me­re­maal Auck­lan­dis toi­mu­nud maail­ma­män­gu­delt World Mas­ter Ga­mes 2 kuld-, 2 hõ­be- ja ühe pronks­me­da­li.
See­niors­port­las­te maail­ma­män­gud on võr­rel­da­vad olüm­pia­män­gu­de­ga – toi­mu­vad sa­mu­ti iga 4 aas­ta ta­gant ning võis­tel­dak­se pal­ju­del eri­ne­va­tel spor­dia­ladel. Uus-Me­re­maal toi­mu­nud maail­ma­män­gu­de ka­vas oli 28 spor­dia­la, osa­le­jaid üle 25 000.
M65 klas­sis võist­lev Lem­bit Talp­sepp või­tis kuld­me­da­li kuu­li­tõu­kes ja hei­de­te viie­võist­lu­ses. 5ki­lost kuu­li tõu­kas ta 12.28 meet­rit. Võit oli vee­nev, ka te­ma keh­veim kat­se – 11.24 meet­rit – and­nuks esi­ko­ha. Hei­de­te viie­võist­lu­se kuld­me­da­li või­tis eest­la­ne 4062 punk­ti­ga. Te­ma ük­si­ka­la­de tu­le­mu­sed olid: va­sa­ra­hei­de – 39.30 meet­rit, kuu­li­tõu­ge – 12.09 meet­rit, ket­ta­hei­de – 41.13 meet­rit, oda­vi­se – 39.32 meet­rit ja ras­kus­hei­de – 14.38 meet­rit. Ka viie­võist­lu­se võit oli üle­kaa­lu­kas, hõ­be­me­da­li võit­nud tšehh Mi­los Cry­ci edes­tas Lem­bit Talp­sepp 266 punk­ti­ga.
Nii va­sa­ra- kui ras­kus­hei­tes pi­di Kuu­sa­lu val­la mees tun­nis­ta­ma Mi­los Cry­ci pa­re­must. Va­sa­ra­hei­tes oli Lem­bit Talp­se­pa hõ­be­me­da­li­vää­ri­li­ne tu­le­mus 38.90 meet­rit, ras­kus­hei­tes 14.96 meet­rit. Ket­ta­hei­tes mah­tus nen­de va­he­le Wal­ter Kuhn­del Sak­sa­maalt, Lem­bit Talp­se­pa pronks­me­da­li­tu­le­mus oli 41.35 meet­rit. Oda­vis­kes sai ta 34.06 meet­ri­ga 6. ko­ha.
Lem­bit Talp­sepp üt­les, et on oma va­nu­sek­las­sis – 65-69 aas­tat – üks noo­re­maid, 66aastane, see an­nab tea­ta­va ee­li­se.
„Pea­le­gi olid märt­sis maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed, mil­leks val­mis­tu­sin koos Gert Kan­te­ri ja te­ma tree­ne­ri­ga Lõu­na-Aaf­ri­ka Va­ba­rii­gis,“ sõ­nas ta.
Maail­ma­män­gud olid me­da­li­te poo­lest Lem­bit Talp­se­pa se­nis­test pa­rim võist­lus, kuid tu­le­mu­sed ol­nuks te­ma ar­va­tes pa­re­mad, kui Ko­reas toi­mu­nud MMil po­leks te­da ta­ba­nud vii­rus: „Kuid prob­lee­me oli ka teis­tel, pal­jud kon­ku­ren­did kurt­sid jõue­tust, ku­na pikk reis Eu­roo­past Uus-Me­re­maa­le mõ­jus kõi­gi­le.“
Järg­mi­sed maail­ma­män­gud toi­mu­vad 2021. aas­tal Jaa­pa­nis.

Eelmine artikkelJAN­NO TRUMP Aru­kü­last on aas­ta noor džäs­si­ta­lent
Järgmine artikkelKoo­li­noor­te tant­su­peo esi­ne­jad va­li­tud