Lego­päev tõi Kol­ga koo­li kü­la­li­si ka Hiiu­maalt ja Võ­rust

1284

Osa­le­jaid oli Le­go­päe­val 800 rin­gis, võist­kon­di kok­ku 70.

Kol­ga koo­li lap­se­va­ne­mad Triin ja Man­gus Põll­maa Va­na­kü­last kuu­lu­ta­sid möö­du­nud lau­päe­val, 9. veeb­rua­ril Le­go­päe­va lõ­pus, et tu­le­mas on ka Le­go­päev 2020. Nad on Kol­ga Le­go­päe­va idee au­to­rid ja pea­kor­ral­da­jad, kuu­lu­vad Ees­ti täis­kas­va­nud Le­go-har­ras­ta­ja­te klu­bis­se. Nen­de eest­ve­da­mi­sel täi­tus Kol­ga koo­li­ma­ja nel­jan­dat kor­da Le­go-hu­vi­lis­te­ga. Koos re­gist­ree­ri­tud osa­le­ja­te­ga käis ma­jast lau­päe­val lä­bi 800 ini­mest.

Triin Põll­maa rää­kis, et te­da ül­la­ta­sid isa koos po­ja­ga Hiiu­maalt, kes oli ko­hal hom­mi­kul kell küm­me, tu­lid vaa­ta­ma Le­go-töid ning osa võt­ma töö­tu­ba­dest. Võist­le­jaid ja pub­li­kut oli pal­ju­dest koh­ta­dest üle Ees­ti, ka Pär­nust, Võ­rust ja Rõu­gest ning ar­vu­kalt pea­lin­nast Tal­lin­nast.

„Sel­list suurt üri­tust ei saa kor­ral­da­da il­ma tu­ge­va tii­mi­ta, suur tu­gi on Kol­ga koo­li va­ba­taht­li­ke abi­lis­te um­bes 20liik­me­li­sest selts­kon­nast,“ kin­ni­tas Triin Põll­maa.

Es­ma­kord­selt oli üri­tu­sel pi­let – las­te­le 2, täis­kas­va­nu­te­le 4 ja pe­re­de­le 10 eu­rot. Sel­le­gi­poo­lest oli osa­le­jaid 100 ini­me­se ja­gu mul­lu­sest enam. Sil­ma hak­kas, et ko­ha­lik­ke Kol­gast, Kuu­sa­lust või ka Lok­salt oli va­ra­se­mast vä­hem. Triin Põll­maa ole­tab, et ko­ha­li­kud nii­sa­ma hän­gi­jad jät­sid tu­le­ma­ta, ko­hal olid tõe­li­sed Le­go­-hu­vi­li­sed.

Te­ge­vust jät­kus koo­li­ma­ja mõ­le­ma­le kor­ru­se­le, olid näi­tu­sed, müü­gid, töö­toad, ki­no­tu­ba, loeng lap­se­va­ne­ma­te­le, kii­rus­võist­lus ju­hen­di jär­gi kok­ku pa­ne­mi­se­le, ühis­mo­saiik ning suu­red lauad täis le­gok­lot­se, kus kõik kü­la­li­sed või­sid meis­ter­da­da. Kol­ga koo­li õpe­ta­jad toi­me­ta­sid tra­dit­sioo­ni­li­selt koo­li­köö­gis ja Le­go­päe­va koh­vi­kus.

Võist­kon­nad te­gid oma Le­go ehi­tu­se ko­dus val­mis. Tee­mad olid linn, fan­taa­sia, aja­lu­gu, loo­dus, kunst, laua­mäng, film/raa­mat, teh­ni­ka või kol­lekt­sioon.

Võist­lus­töid hin­das 7liik­me­li­ne rah­vus­va­he­li­ne žü­rii, kus oli Le­go-e­hi­ta­jaid, ani­maa­tor, too­te­di­sai­ner, Le­go­päe­va ka­he­kord­ne võit­ja.
Päe­va võit­jaks ja ka pub­li­ku lem­mi­kuks osu­tus Le­go-skulp­tuur Trump. Pub­li­ku tei­se pree­mia sai Roc­co ja Roy linn. Triin Põll­maa rõ­hu­tab, et pub­li­ku hin­das pa­ri­maks suu­ri­ma ja kõi­ge väik­se­ma laua­pin­na­ga tööd.

Kol­ga Le­go­päev on eri­li­ne
Viim­si hu­vi­kes­ku­ses te­gut­se­va ro­boo­ti­ka­koo­li Ro­bo­ka­ru juht ja õpe­ta­ja Liia Tam­mes osa­les Le­go­päe­val teist­kord­selt koos oma kol­me po­ja Jas­pe­ri, Joo­se­pi ja Jaa­gu­pi­ga. Tal­lin­na Reaal­koo­li 5. klas­si õpi­la­ne Jas­per Tam­mes on eel­mi­se aas­ta Ees­ti meis­ter ro­boo­ti­kas ning tä­na­vu­se võist­lu­se Põh­ja-Ees­ti eel­voo­ru võit­ja.

Liia Tam­mes: „Ees­ti mõis­tes on Kol­ga Le­go­päev vä­ga eri­li­ne ja ai­nu­laad­ne üri­tus – Le­go­de ehi­tus­võist­lus, kus tu­leb esi­le nen­de klot­si­de­ga ehi­ta­mi­se ilu ja võ­lu. See on la­he, kui­das ka täis­kas­va­nud osa­le­vad siin koos las­te­ga. Amee­ri­kas on po­pu­laar­sed sel­li­sed võist­lu­sed täis­kas­va­nu­te­le. Loo­dan, et Kol­ga Le­go­päe­vast kas­va­vad edas­pi­di väl­ja Le­go k­lot­si­de­ga ehi­ta­mi­se võist­lu­sed täis­kas­va­nu­te­le nii ko­gu Ees­tis kui ka Bal­ti­ku­mis.“

Ta jul­gus­tab lap­si osa­le­ma: „Kui­gi siia on too­dud vä­ga ma­hu­kaid töid, tul­ge jul­gelt ka oma väik­se­ma­te­ga, ku­sa­gilt tu­leb alus­ta­da, saab vaa­da­ta teis­te teh­tut ja ise ehi­ta­da. Le­go on las­te­le vä­ga hea või­ma­lus ja väl­jund – aren­dab in­se­ne­ri­mõ­tlemist, peen­mo­too­ri­kat, stii­li­tun­ne­tust. Mui­du ol­lak­se ai­na nu­ti­te­le­fo­ni­des, Le­go aren­dab käe­list osa­vust. Ja rõ­hu­tan, ro­boo­ti­ka ja Le­god po­le ai­nult pois­te­le, so­bib vä­ga häs­ti sa­ma­võr­ra tüd­ru­ku­te­le.“

Lee­dust ko­ha­le sõit­nud Lu­kas Vo­loš­ke­vi­cius, kes oli kut­su­tud žü­ris­se, oli Kol­ga Le­go­päe­val kol­man­dat kor­da ning kii­tis head or­ga­ni­see­ri­mist ja vah­vaid lap­si: „Lee­dus sel­list üri­tust ei ole, see on vä­ga hea idee. Kui väi­ke­ses ko­has nii­su­gust päe­va kor­ral­da­da, on osa­le­mi­sak­tiiv­sust roh­kem.“

Ko­gu päe­va­ga jäid ra­hu­le ka Lok­sa güm­naa­siu­mi algk­las­siõ­pi­la­ne Kir­ke Külm­saar Vii­nis­tult koos ema Epp Külm­saa­re­ga. Ne­mad tut­vus­ta­sid Kir­ke ko­gu­tud Le­go El­ves draa­ko­ni­te­ga kol­lekt­sioo­ni, nel­ja aas­ta­ga on soe­ta­tud 22 eri­ne­vat komp­lek­ti. Epp Külm­saar rää­kis, et taht­sid ka ka­hel va­ra­se­mal aas­tal osa võt­ta, kuid jäid hil­jaks, võist­le­ja­te ni­me­ki­ri oli täi­tu­nud kii­res­ti.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu kor­du­sis­tung
Järgmine artikkelAnija volikogu esimehe avaldus