Keh­ras­se ra­ja­ti ma­dal­seik­lus­park

558
Keh­ra ma­dal­seik­lus­par­gis on kolm eri ras­ku­sast­me­ga ra­da, at­rakt­sioo­nid on maast um­bes 1 meet­ri kõr­gu­sel. Fo­to In­ga Vai­nu

Eel­mi­sest nä­da­last on Keh­ras lin­na kes­kel asu­va män­gu­väl­ja­ku kõr­val jõe ää­res ava­tud ma­dal­seik­lus­park. Puu­de va­hel on kol­mel eri ras­ku­sast­me­ga ra­jal kok­ku 17 at­rakt­sioo­ni – ta­sa­kaa­lu ja osa­vust proo­vi­le pa­ne­vad ro­ni­mis­ra­jad ja -sei­nad ning üle 35 meet­ri pik­ku­ne las­ku­mis­ra­da.

Seik­lus­par­gi ehi­tas 3Park Ees­ti OÜ ning see läks maks­ma 22 772,60 eu­rot. Sel­lest 14 980,95 eu­ro­ga toe­tas Ani­ja val­la­va­lit­su­se Lea­der prog­ram­mi esi­ta­tud pro­jek­ti kau­du PRIA.
„Esi­me­sed päe­vad on näi­da­nud, et hu­vi seik­lus­par­gi vas­tu on suur, lap­sed olid ko­he pä­rast koo­li­tun­de il­mast hoo­li­ma­ta seal tur­ni­mas, neid ei häi­ri­nud ka see, kui vih­ma la­dis­tas,“ üt­les Ani­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves.

Ta rää­kis, et esial­gu loo­de­ti seik­lus­ra­da val­mis saa­da sep­temb­ri al­gu­seks, kuid Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le esi­ta­tud pro­jek­ti ra­has­ta­mi­sot­sus tu­li juu­ni lõ­pus ning sel­leks ajaks oli ehi­ta­jal töö­de ajag­raa­fik ju­ba su­ve lõ­pu­ni pai­gas: „Su­ve­pe­rioo­dil on sel­le ka­su­ta­mi­ne kind­las­ti ti­he­dam, aga me ei soo­vi­nud ra­ja­mist jät­ta tu­le­vaks ke­va­deks. Siis oleks tul­nud ilm­selt võt­ta uued hin­na­pak­ku­mi­sed, ku­na ehi­tus­ma­ter­ja­lid pi­de­valt kal­li­ne­vad ning se­ni­se hin­na eest po­leks seik­lus­par­ki tõe­näo­li­selt enam saa­nud.“

Ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti sõ­nul on seik­lus­ra­da mõel­dud eel­kõi­ge koo­li­las­te­le, kuid ema­de-isa­de abi­ga saa­vad ra­ja ker­ge­mal osal ta­sa­kaa­lu ha­ka­ta har­ju­ta­ma ka väik­se­mad, ise­gi kol­meaas­ta­sed mu­di­la­sed.

Seik­lus­ra­ja at­rakt­sioo­nid on maa­pin­nast ku­ni meet­ri kõr­gu­sel. Nen­de all maas on tur­va­li­su­se ees­mär­gil üle 10 sen­ti­meet­ri pak­su­ne peh­me hak­ke­pui­du kiht. Seik­lus­par­gi juu­res sil­ti­del on kir­jas ka­su­ta­mi­se reeg­lid. Ra­ja ka­su­ta­mi­ne on omal vas­tu­tu­sel, igal sil­lal to­hib kor­ra­ga vii­bi­da üks laps, plat­vor­mil ku­ni kolm, at­rakt­sioo­nid tu­leb va­li­da vas­ta­valt oma os­kus­te­le ja või­me­te­le. En­ne ro­ni­ma hak­ka­mist tu­leb hin­na­ta, kas ra­da on ter­ve ja ka­su­ta­ja­le jõu­ko­ha­ne.

„Seik­lus­park on vä­ga hea koht, kus lap­sed saa­vad har­ju­ta­da ta­sa­kaa­lu ning har­ju­da kõr­gus­te­ga. Kui nad ju­ba maast ma­da­last ro­ni­vad-tur­ni­vad, ei ole tu­le­vi­kus ilm­selt hir­mu ka sel­lis­te spor­dia­la­de­ga te­ge­le­mi­seks na­gu ru­la­ta­mi­ne, tri­ki­rat­ta­ga sõit­mi­ne, ak­ro­baa­ti­ka. Ma­dal­seik­lus­par­gis tree­ni­mi­ne aren­dab peaae­gu kõi­ki li­hasg­rup­pe,“ lau­sus Tõ­nu Kir­ves.

Ta li­sas, et vä­li­sed lii­ku­mis- ja spor­ti­mis­või­ma­lu­sed on vä­ga va­ja­li­kud just epi­dee­mia­te ajal, mil si­se­ruu­mi­des lii­ku­mi­ne on pii­ra­tud.

Ohu­tu­se ta­ga­mi­seks ha­ka­tak­se kord kuus te­ge­ma seik­lus­ra­ja plat­vor­mi­de, tros­si­de, puit- ja me­tall­de­tai­li­de, re­de­li­te ja maa­pin­na üle­vaa­tust. Kord aas­tas tu­leb te­ha suu­rem ko­gu Keh­ra ma­dal­seik­lus­par­gi teh­ni­li­ne üle­vaa­tus ja kor­ra­so­le­ku kont­roll: „Seik­lus­ra­da ka­su­ta­des ei to­hi end ega tei­si oh­tu sea­da. Kui näed ke­da­gi reeg­leid rik­ku­mas, an­na tea­da val­la­va­lit­sus­se, van­da­lis­mist tu­leb tea­ta­da po­lit­seis­se.“

Eelmine artikkelKuusalu keskkooli jooksjaid saatis edu Harjumaa meistrivõistlustel
Järgmine artikkelKaitsemaskid jälle kasutusele