Lee­si mä­lu­män­gu tulemused

1053

Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud tra­dit­sioo­ni­li­ne mä­lu­mäng Lee­si rah­va­ma­jas toi­mus ree­del, 3. märt­sil, ku­ju­nes oo­ta­ma­tult pin­ge­li­seks – esi­kol­mik mah­tus ka­he punk­ti sis­se ning 2. ja 3. ko­ha võit­ja sel­gi­ta­mi­seks oli va­ja esi­ta­da ko­gu­ni kaks li­sa­kü­si­must.

Män­gu või­tis 43 punk­ti­ga Noor Ju­min­da võist­kond koos­sei­sus Anu Eek-Mä­gi, Ai­ve Mõt­tus, Tar­mo Amer ja And­rus Vol­mer. Järg­ne­sid 42 punk­ti ko­gu­nud Ju­min­da (Ago Kat­vel, Ja­nek Tein­lum, Ain Mäns ja Toi­vo Vii­na­puu) ning Park­si (Tõ­nu Sild, And­res All­mä­gi, Ave All­mä­gi ja Too­mas Kurg). Nen­de oma­va­he­li­se pa­re­mus­jär­jes­tu­se sel­gi­ta­mi­seks tu­li män­gu­ju­hil Kal­le Prinzt­ha­lil esi­ta­da kaks li­sa­kü­si­must. Esi­me­se­le – mil­li­se tu­le­mu­se­ga või­tis Gerd Kan­ter Pe­kin­gi olüm­pial kuld­me­da­li – vas­ta­tes ek­si­sid mõ­le­mad võrd­selt 6 sen­ti­meet­ri­ga. Tei­se­le kü­si­mu­se­le vas­tas täp­se­malt Park­si ning tee­nis sel­le­ga 2. ko­ha.

Järg­mi­sed va­hed olid ju­ba suu­re­mad. 4. ko­ha sai Soo­kuu (33 punk­ti), 5. ko­ha Kvar­tett (25 punk­ti), 6. ko­ha Vi­di­jalg (24 punk­ti) ning 7. ko­ha Mees­te var­ju­paik (19 punk­ti).

Järg­mi­ne mä­lu­mäng toi­mub Lee­si rah­va­ma­jas mai al­guses, ema­de­päe­vaeel­sel ree­del.