Lau­rent­siu­se Selt­sist

181
Kuusalu pastoraadi hoone.

MTÜ Lau­rent­siu­se Selt­si tä­na­vu 5. juu­lil toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul aru­ta­ti EELK Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja, selt­si ühe asu­ta­ja Jaa­nus Ja­la­ka väl­ja ar­va­mist selt­si liik­me­te seast, ning sel­le suh­tes eri­meel­su­si ei ol­nud. MTÜ Lau­rent­siu­se Selts on loo­dud 12 aas­tat ta­ga­si – re­gist­ree­ri­tud 5. mail 2010. Su­lev Vald­maa sel­gi­tab, et selts on ai­da­nud Kuu­sa­lus 2014. aas­tal põ­le­nud pas­to­raa­di hoo­net taas­ta­mis­töö­del ja saa­nud val­da­valt ava­li­kest al­li­ka­test re­no­vee­ri­mi­seks ra­has­tust, mi­da on kok­ku li­gi 100 000 eu­rot – bal­ti­sa­ka an­ne­ta­ja­telt, muin­sus­kait­sea­me­tilt ja EK­RElt po­lii­ti­list ka­tu­se­ra­ha. Laurentsiuse Selts ja EELK Kuusalu Laurentsiuse ko­gu­dus sõl­mi­sid 2019. aas­tal pas­to­raa­di va­ra ta­su­ta ka­su­ta­mi­se le­pin­gu 10 aas­taks, ent mul­lu sep­temb­ris lõ­pe­tas koguduse õpetaja Jaa­nus Ja­la­kas le­pin­gu ühe­pool­selt ja tea­tas, et selt­si po­le ki­ri­kuae­da va­ja. Selt­si üld­koo­so­lek hin­das sel­list suh­tu­mist tä­na­ma­tu­seks. Jaa­nus Ja­la­kas kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Olen selt­si­le kir­ju­ta­nud ja üt­len ka nüüd, et selts ei tee­ni enam neid põ­hi­mõt­teid, mis olid alg­selt kok­ku le­pi­tud. See selts ei peaks kand­ma Lau­rent­siu­se nime ning võib käia koos rah­va­ma­jas või ku­sa­gil mu­jal.“

Eelmine artikkelLas­teaia kaks rüh­ma aju­ti­selt Keh­ra koo­li võim­las
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. juulil