Las­teaia kaks rüh­ma aju­ti­selt Keh­ra koo­li võim­las

155

Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue hoo­ne ehi­tus on ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se ja tar­ne­ras­kus­te tõt­tu ve­ni­nud, ehi­ta­ja OÜ Va­na­lin­na Ehi­tus esi­tas val­la­va­lit­su­se­le töö­de uue graa­fi­ku, kus esialg­ne lõpp­täht 5. ok­too­ber on asen­da­tud 2. det­semb­ri­ga. Seo­ses sel­le­ga ja as­jao­lu­ga, et Las­te­ta­re va­nas ma­jas on prob­lee­me hal­li­tu­se­ga, ko­li­tak­se kaks rüh­ma au­gus­tis aju­ti­selt Keh­ra güm­naa­siu­mi võim­las­se. Va­na las­teaia­ma­ja põ­ran­dad võe­ti lah­ti ja teh­ti tõr­jet, kuid ruu­mid tu­leb hal­li­tu­se tõt­tu sul­ge­da, en­ne ma­ja lam­mu­ta­mist ei ole mõ­tet neid re­mon­ti­da. Et kaks las­teaia­rüh­ma saak­sid ko­li­da võim­las­se, tu­leb pai­gal­da­da akus­ti­li­sed plaa­did. Val­la­va­lit­sus eral­das re­serv­fon­dist 7200 eu­rot võim­las­se Ecop­hon Su­per plaa­ti­de os­tuks ja pai­gal­da­mi­seks, pai­gal­dab Saint-Go­bain Ees­ti AS. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas val­la­vo­li­ko­gu 16. juu­ni is­tun­gil, et ilm­selt tu­leb Las­te­ta­re uue ma­ja ehi­ta­ja­le an­da seo­ses ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kal­li­ne­mi­se­ga li­sa­ra­ha um­bes 100 000 eu­rot. Vas­ta­valt rii­gi­han­ke tu­le­mus­te­le oli Las­te­ta­re uue hoo­ne ehi­tu­se ja si­sus­ta­mi­se ning va­na hoo­ne lam­mu­ta­mi­se esialg­ne mak­su­mus 3,1 mil­jo­nit eu­rot. Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus toe­tab las­teaia­ma­ja ehi­ta­mist 1 026 000 eu­ro­ga, üle­jää­nu osas võ­tab Ani­ja vald lae­nu.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las pa­neb tee­de­le mus­ta kat­te OÜ ŠEI­KER TEED
Järgmine artikkelLau­rent­siu­se Selt­sist