Lau­lu­peotu­li lä­bib Ida-Har­ju­maal ka­he päe­va jook­sul 115 ki­lo­meet­rit

1570
HO­Li kul­tuu­ri­nõu­nik RUTH JÜ­RI­SA­LU, lau­lu­peo­tu­le Har­ju­maa ko­lon­ni juht JAAN ORUAAS ning tu­le­tee­kon­da nu­ti­sead­me­ga sal­ves­ta­nud AS­KO BE­RENS.

Paar nä­da­lat ta­ga­si sõit­sid Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du kul­tuu­ri­nõu­nik Ruth Jü­ri­sa­lu ning lau­lu­peo­tu­le Har­ju­maa ko­lon­ni juht Jaan Oruaas koos mars­ruu­ti nu­ti­sead­me­ga sal­ves­ta­nud As­ko Be­ren­si­ga lä­bi tu­le tee­kon­na Har­ju­maal.

„Sõi­da­me peo­tu­le tee­kon­na lä­bi kõi­gis maa­kon­da­des ning pa­ne­me ra­ja koos seal toi­mu­va­te üri­tus­te­ga täp­selt pai­ka. Esial­gu teen iga ko­ha koh­ta te­le­fo­nis tä­pi ehk mär­gin ära ko­had, kus on pea­tu­sed, sel­le põh­jal koos­ta­tak­se in­ter­ne­tis kaart. Järg­mis­tel kuu­del on ko­ha­li­kel ku­raa­to­ri­tel ae­ga täien­da­da se­da si­su­ga, pan­na kir­ja, mis ku­sa­gil täp­selt toi­mub,“ sel­gi­tas As­ko Be­rens.

Ta li­sas, et peo­tu­le mars­ruut pan­nak­se pai­ka kel­laa­ja­li­selt: „Väi­ke­seid tse­re­moo­niaid de­tail­selt kir­ja ei lä­he, küll aga kõik kont­ser­did, sim­ma­nid, esi­ne­mi­sed, et rah­val oleks või­ma­lik saa­da eel­ne­valt in­fot ning ko­ha­peal neist üri­tus­test osa saa­da.“

Tu­le täp­ne mars­ruut on ka­vas ava­li­kus­ta­da tä­na­vu­se peo ko­du­le­hel hil­je­malt ajaks, kui ha­ka­tak­se re­gist­ree­ri­ma tal­gu­koh­ti Tee­me Ära tal­gu­te­le – et tal­gu­te käi­gus saaks puh­ta­maks ka tu­le­tee­kon­na­le jää­vad pai­gad.

Peo­tu­li läi­de­tak­se 1. juu­nil Tar­tus, Har­ju­maa­le jõuab 1. juu­lil ning lä­bib ka­he päe­va jook­sul Ani­ja val­las Aeg­vii­du, Voo­se ja Ala­ve­re, siis lii­gub Ko­se val­da Visk­la kül­la, eda­si Raa­si­ku val­da, kus pea­tub Pi­ka­ve­res, Pe­ri­las ja Raa­si­kul. See­jä­rel jõuab tu­li uues­ti Ani­ja val­da Keh­ras­se ja Ani­ja­le, eda­si Kuu­sa­lu val­da Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­du juur­de Kõr­veaial ning ka Kuu­sal­lu, Sal­mis­tu­le, Kol­ka, Kii­du, Valk­las­se, sealt Jõe­läht­me val­da Ka­ber­nee­me, kust tu­li viiak­se paa­di­ga Prang­li­le ja Nais­saa­re­le. 3. juu­li hom­mi­kul jõuab tu­li Tal­lin­nas­se.

Ruth Jü­ri­sa­lu sõ­nul on ka­vas lau­lu­peo­tu­le tee­kond Har­ju­maal koos tu­le­mees­kon­na­ga veel kord lä­bi sõi­ta. Tu­li hak­kab Har­ju­maal lii­ku­ma eri­ne­va­tes sõi­du­ki­tes ala­tes vil­lis­test ku­ni soo­mu­sau­to ja ho­bu­vank­ri­ni. Pea­tus­pai­ka­des kul­tuu­rip­rog­ramm ei ole veel kõik­jal lõp­li­kult pai­gas, koos on esialg­ne ka­va. Tu­le võ­tab kell 10 hom­mi­kul Jär­va­maa esin­da­ja­tel Val­ge­ho­bu­se­mäel üle Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp. Aeg­vii­dus võ­tab tu­le vas­tu Aeg­vii­du mat­ka­sell ning see viiak­se An­na Raud­kat­si haua­le. Voo­se kü­lap­lat­sil esi­neb pois­te­koor, Ala­ve­re rah­va­ma­ja ees sa­mu­ti pois­te­koor, las­te tant­su­rühm ja He­li lau­lus­tuu­dio lap­sed.

Raa­si­ku vald võ­tab Ko­se val­lalt tu­le vas­tu Pi­ka­ve­res, seal esi­neb mees­tean­sam­bel Lüü-Türr, Gus­tav Er­ne­sak­sa sün­ni­ko­du juu­res Pe­ri­las lau­lab Rah­vus­mees­koor, Raa­si­ku rah­va­ma­ja juu­res tant­sib mem­me­de­rühm ning lau­lab ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Gruu­siast. Har­ju-Jaa­ni ki­rik ter­vi­tab möö­du­vat lau­lu­peo­tuld ki­ri­ku­kel­la­de­ga ning seal an­tak­se tu­li taas üle Ani­ja val­la­le.

Keh­ra raud­tee­jaa­ma juu­res esi­ne­vad Keh­ra Muu­si­kud, se­ga­koor Han­ni­jög­gi, rah­va­tant­su­rüh­mad Kad­ri ja Kad­rel, Ur­mas Si­sask esi­tab lau­lu­peo loit­su. Ani­ja mõi­sa juu­res lau­lab ko­ha­lik nai­san­sam­bel ja esi­ta­tak­se kat­kend la­vas­tu­sest „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“.

Kuu­sa­lu val­las on lau­lu­peo­tu­li li­gi öö­päe­va
Kuu­sa­lu val­la esin­da­jad saa­vad peo­tu­le Ani­ja mõi­sas, sel­le an­nab 1. juu­li õh­tul üle Ani­ja Eit. Sõi­de­tak­se lä­bi Här­ma­ko­su Aru kül­la Kõr­veaia tal­lu, kus Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­dus toi­mub õh­tu­ne sim­man. Sin­na oo­da­tak­se rah­vast pi­du pi­da­ma. Kõr­veaial ja­ga­tak­se tuld Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le kul­tuu­rii­ni­mes­te kal­mu­de­le ning viiak­se paa­di­ga ka Kol­ga la­he­le, ku­hu on puis­ta­tud he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se tuhk. Lau­lu­peo­tu­li lii­gub Kõr­veaialt Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se, ku­hu pan­nak­se öö­bi­ma. Tu­le­val­ves on tra­dit­sioo­ni­li­selt eel­kõi­ge Kuu­sa­lu mees­koo­ri laul­jad. Järg­mi­se päe­va, 2. juu­li hom­mi­kul min­nak­se Kuu­sa­lus rong­käi­gu­ga Lau­lu­peo kuu­si­kus­se, kus ava­tak­se lau­lu­peo 150. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud skulp­tuur. Lau­lu­peo kuu­sik is­tu­ta­ti 1969. aas­tal lau­lu­peo 100. sün­ni­päe­vaks.

Kuu­sa­lust lii­gub tu­li möö­da Va­na-Nar­va maan­teed Kol­ga mõi­sa, seal on muu­seu­mis näi­tus mee­ne­mär­ki­dest „Lau­lu­pi­du 100“. Kol­ga mõi­sas ja­ga­tak­se tuld, et viia see rah­va­tant­su­ju­hi Maie Ora­va sün­ni­ko­ju Trul­luk­se­le tant­su­peo tam­mi­kus­se, Ha­ra kül­la koo­ri­ju­hi Ven­no Lau­lu­ga seo­tud pai­ka­des­se, Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na muu­si­kae­den­da­ja­test ven­da­de Ar­no ja Hu­go Lep­nur­me ko­du­ra­da­de­le. Kol­gas ja­ga­tak­se peo­tuld soo­vi kor­ral ka naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­le.

Kol­ga mõi­sast sõi­dab tu­le­ko­lonn möö­da Pu­di­soo-Kuu­sa­lu teed Kiiu mõi­sa, seal pea­tu­tak­se ter­vi­tus­teks. Eda­si lii­gub ko­lonn Valk­la ki­vi juur­de, kus an­tak­se tu­le­tõr­vik pi­du­li­kult üle Jõe­läht­me val­la­le. Tu­le pea­tu­mis­koh­ta­des esi­ne­vad Kuu­sa­lu val­la lau­lu­koo­rid, tant­su­rüh­mad, pa­su­na­koor ja an­samb­lid. Tra­dit­sioo­ni­li­selt või­vad tu­le­ko­lon­ni­ga lii­tu­da kõik soo­vi­jad.

Eelmine artikkelKoostamisel raa­mat Joa­ves­kist
Järgmine artikkelSõnumitoojas 27. märtsil