Lau­lu­ka­rus­sel­li pää­se­sid SAND­RA PAR­VE Arukülast ja KRIS­TEN NOR­DEN Keh­rast

1364

Har­ju­ lau­lu­lap­se kon­kur­sil jõudsid esi­kol­mi­kutesse 5 last Raa­si­ku val­last ning 4 Ani­ja val­last.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 21.-22. ap­ril­lil võist­le­sid Ko­se kul­tuu­ri­kes­ku­ses Har­ju­maa pa­ri­mad lau­lu­lap­sed, kes pää­se­sid lõpp­võist­lu­se­le ko­ha­li­kest voo­ru­dest.

3-4aas­tas­te pois­te va­nu­se­rüh­ma või­tis Do­mi Ka­ru Aru­kü­last, te­ma õpe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa. Sa­ma va­nu­se­rüh­ma tüd­ru­ku­te 2. koht läks Raa­si­kule – sel­le päl­vis Kir­si­ka Ku­nin­gas, ju­hen­da­ja Gre­te Saa­rum.

5-6aas­tas­test tüd­ru­ku­test saa­vu­tas 2. ko­ha He­li Ka­ru õpi­la­ne Mar­ga­ret Pik­kel Keh­rast, 7-9aastastest poistest oli 2. ko­hal He­li Ka­ru õpi­la­ne Kris­ten Nor­den Keh­rast.

10-12aas­tas­test tüd­ru­ku­test oli 3. ko­ha vää­ri­li­ne He­li Ka­ru õpi­la­ne Flo­rin Gus­sak Raa­si­kult, 13-15aas­tas­test pois­test sai 3. ko­ha Triin El­la õpi­la­ne Sil­ver Pii­ro­ja Ani­ja val­last Loo­kü­last. Sa­ma va­nu­se­rüh­ma tüd­ru­ku­test tee­nis 3. ko­ha Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Sand­ra Par­ve Aruküla põ­hi­koo­list. 16-18aas­tas­test tüd­ru­ku­test sai 3. ko­ha Me­ri­li Kütt Keh­rast ning esi­ko­ha Liis Õun­puu Raa­si­kult. Mõ­le­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

Üle-ees­ti­li­se te­le­kon­kur­si „Lau­lu­ka­rus­sell” va­nu­se­rüh­mad on võr­rel­des Har­ju­maa lau­lu­lap­se kon­kur­si­ga teist­su­gu­sed. Te­le­vi­sioo­nis võist­le­vad 5-7-, 8-10- ning 11-13aas­ta­sed lap­sed. „Lau­lu­ka­rus­sel­li” pää­su päl­vis He­li Ka­ru õpi­la­ne Kris­ten Nor­den Keh­rast ja Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Sand­ra Par­ve Arukülast.

SANDRA PARVE Arukülast.
SANDRA PARVE Arukülast. 
KRISTEN NORDEN Kehrast.
KRISTEN NORDEN Kehrast.
Eelmine artikkelPre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Ani­ja val­da
Järgmine artikkelPit­sa­koh­vi­ku oma­nik kin­kis pre­si­den­di­le ku­re­kel­la