Las­te hu­vi­ha­ri­du­se sõi­du­toe­tu­sest

981

Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ris ole­va­te õpi­las­te hu­vi­ha­ri­du­se­ga seo­tud sõi­tu­de eest saab toe­tust taot­le­da ta­ga­siu­la­tu­valt mak­si­maal­selt 5 kuu koh­ta.

Veeb­rua­ri lõ­pu­ni on või­ma­lik see­ga esi­ta­da aval­du­si nen­de sõi­tu­de kom­pen­see­ri­mi­seks, mis on teh­tud sep­temb­ris.

Eelmise aasta lõpu sei­su­ga on hu­vi­ha­ri­du­se­ga seo­tud sõi­tu­de eest maks­tud val­las toe­tust 35 pere­le, kok­ku 1590 eu­rot.

Val­la ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et osa­de­le taot­le­ja­te­le on tul­nud ka ära öel­da: „Vas­ta­valt vo­li­ko­gus kin­ni­ta­tud kor­ra­le maks­tak­se sõi­du­toe­tust, kui õpi­la­ne on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­nik, elu­ko­ha­järg­se koo­li õpi­la­ne ja te­ge­leb hu­vi­ha­ri­du­se­ga Kuu­sa­lu val­las või Lok­sa lin­nas. See tä­hen­dab, osa­leb hu­vi­rin­gi­des Lok­sa, Kol­ga või Kuu­sa­lu koo­lis, õpib Lok­sa muu­si­ka­koo­lis või Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis, tree­nib Lok­sa võim­las või uju­las, Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses. Toe­tust saab ka siis, kui õpi­la­ne käib ta­su­lis­tes rin­gi­des, näi­teks tä­na­va­tant­su tru­pis, orien­tee­ru­mis­rin­gis. Vald ei toe­ta aga neid sõi­te, kui val­la ela­ni­ke re­gist­ris olev laps käib hu­vi­rin­gis ku­sa­gil mu­jal.“

Ta rõ­hu­tas, et toe­tust maks­tak­se sõi­tu­de eest. Kui ühest pe­rest sõi­du­ta­tak­se kor­ra­ga sa­mas­se tren­ni mi­tut last, on sõi­du­ku­lu ik­ka sa­ma, toe­tust ei saa taot­le­da iga lap­se koh­ta eral­di.

Vas­ta­valt mää­ru­se­le saab toe­tust taot­le­da ju­hul, kui lap­se tree­nin­gu või hu­vi­rin­gi koht jääb ko­dust kau­ge­ma­le kui kolm ki­lo­meet­rit ning osa­le­mi­seks po­le või­ma­lik ka­su­ta­da õpi­las­lii­ne või sõi­ta lii­ni­bus­si­ga val­la õpi­las­te­le väl­jas­ta­tud ro­he­li­se sõi­du­kaar­di alu­sel.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­film
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Ani­ja val­la rah­vas on prü­gi­veo­ga ra­hu­lo­le­ma­tu