Ala­ve­re tei­sel koh­vi­ku­te­päe­val oli 6 müü­gi­koh­ta

254
Par­gi tä­na­va ga­raažikoh­vi­kus küp­se­tas JAA­NI­KA LASS pit­sa­sid enda teh­tud ah­jus. Fo­to An­na Ni­lisk

Lau­päe­val, 4. juu­nil toi­mu­nud Ala­ve­re tei­sel koh­vi­ku­te­päe­val ava­ti ko­duõue­des üks koh­vik vä­hem kui mul­lu. Eel­mi­sel aas­tal asu­sid kaks ko­du­koh­vi­kut Ala­ve­re naa­ber­kü­la­des, sel aas­tal olid kõik kuus kü­la kes­kel. Neist ne­li olid ava­tud teist kor­da.

Mäe ta­lus pi­das ka tä­na­vu koh­vi­kut Lii­vi­ka Ki­vis­tik. Li­saks vahv­li­te­le pak­kus ta pann­koo­ke, muid maius­tu­si ja värs­keid mar­ju, lap­sed te­gid soo­vi­jai­le näo­maa­lin­guid. Suhk­ru-, glu­tee­ni- ja lak­too­si­va­ba­de koo­ki­de meis­ter Bir­git Paas­ma müüs ko­duaia ter­ras­sil ka Prii­lei­va too­teid.
Par­gi tä­na­val oli na­gu mul­lu­gi ava­tud kaks pe­re­koh­vi­kut. Oma ema aias tegid ga­raažikoh­vi­ku tüt­red Jaa­ni­ka ja Jaa­na Lass ning mi­nia Mai Nor­ma-Lass. Äs­ja­ val­mi­nud pit­saah­jus küp­se­tas Jaa­ni­ka Lass pit­sa­sid ning rää­kis hu­vi­lis­te­le, kui­das va­nast malm­van­nist teh­tud ahi val­mis. Hei­di Pet­ti­nen müüs kä­si­tööd. Par­gi tä­na­va tei­ses koh­vi­kus pak­ku­sid õed Pi­ret Ma­ri­puu, Ee­li­ka Puu­rand ja Tii­na Ma­ri­puu koos mees­te­ga šaš­lõk­ki ja bur­ge­reid ning kok­tei­le.
Kaks uut müü­gi­koh­ta olid Ko­se maan­tee kor­ter­ma­ja­de juu­res. Ühes müüs koo­li­tüd­ruk Li­sand­ra Pavl­juk oma­teh­tud saia­ke­si-pi­ru­kaid, tei­ne oli hoo­vi­kir­bu­kas.

Ala­ve­re ko­du­koh­vi­ku­päe­va al­ga­ta­ja, piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk kii­tis, et kõik­jal oli mõel­dud las­te­le.

„Igas koh­vi­kus, kus oli oma õuea­la, oli või­ma­lik tur­ni­da. Mäe ta­lus ja Ma­ri­puu­de juu­res näi­da­ti jän­ku­sid. Bir­gi­ti õues oli ba­tuut, pa­ku­ti või­ma­lust sõi­ta po­ni­ga,“ lau­sus ta.

Il­maen­nus­tu­se jär­gi pi­di lau­päe­val sa­da­ma ja kor­ral­da­ja mu­ret­ses, kas ini­me­sed tu­le­vad ko­du­dest väl­ja: „Ilm oli ilus ja rah­vast ja­gus. Pal­ju nä­gin koh­vi­ku­tes ko­ha­lik­ke noo­ri, Keh­ra ini­me­si, pal­ju­sid ei tund­nud.“

An­na Ni­lisk mär­kis, et koh­vi­ku­te­päe­val on hea või­ma­lus te­ha tut­vust uu­te ela­ni­ke­ga, kes on Ala­ver­re al­les ko­li­nud: „Kui­gi nä­gin, et koh­vi­ku­pi­da­jail on nii kii­re, et vest­le­mi­seks eri­ti ae­ga ei jää. Mõ­ni­gi ar­vas, et tu­le­val aas­tal on va­ja li­sa­töö­jõu­du ap­pi.“

Naa­ber­kü­la Pik­va plaa­nis sel aas­tal Ala­ve­re koh­vi­ku­te­päe­va­ga ühi­ne­da, kuid veel ei jõud­nud. An­na Ni­lisk jul­gus­tas: „Kui­gi seal on väi­ke ko­gu­kond, võiks te­ha oma koh­vi­ku­te­päe­va kas või kol­me-nel­ja koh­vi­ku­ga. Pik­va po­le Ala­ve­rest ega Keh­rast kau­gel, sin­na sõit­mi­seks on meil või­ma­lus ren­ti­da Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi rat­taid.“

Eelmine artikkelRaasiku vallas perede- ja ennetustööspetsialist
Järgmine artikkelSegakooride laulupäev Pärnus