La­he­maa tu­ris­mi­se­mi­nar Kol­ga­kü­las

827

MTÜ Öko­kul­ler kor­ral­dab koos­töös kesk­kon­naa­me­ti­ga La­he­maa koos­töö­ko­gu tu­ris­mi­se­mi­na­ri, kus ha­ka­tak­se aru­ta­ma üle ko­gu La­he­maa ka­van­da­ta­vat tu­ris­mi­mars­ruu­ti. Kai­sa Lin­no MTÜst Öko­kul­ler sel­gi­tab, et idee on pan­na pai­ka mat­ka­ra­da, mis võiks lä­bi­da La­he­maa kü­la­sid. Soov on tea­da saa­da, kas ja kui pal­ju on ko­ha­li­kud ela­ni­kud sel­lest hu­vi­ta­tud ja val­mis koos­tööks. Ees­märk on tuua need, kes käi­vad La­he­maad kü­las­ta­mas, ta­va­pä­ras­te mõi­sa­mars­ruu­ti­de kõr­val ka kü­la­des­se, näi­da­ta nei­le te­ge­lik­ku elu ja te­ha nii, et nad jä­tak­sid ra­ha ka ko­ha­li­ke­le. Kai­sa Lin­no: „Plaa­ni­me ka aru­ta­da, kas luua La­he­maa­le eral­di tu­ris­miü­hing. Et­te­pa­ne­ku sel­leks te­gid mu õp­pe­jõud, kui kait­se­sin Eesti Maaü­li­koo­lis en­da ma­gist­ri­tööd, mis puu­du­tab tu­ris­mi La­he­maal.“ Keskkonnaameti spetsialistid Enri Uusna ja Kuldar Pärn teevad seminaril ülevaate Lahemaa turismimarsruudi kaardirakenduse loomisest. Kaisa Linno räägib kogukonna kaasatusest Lahemaa turismikorraldusse. Järgneb arutelu.

Eelmine artikkelRa­Ku tal­ve­laag­ris 22 noort
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ker­ge­jõus­tik­la­sed Au­den­te­se jõu­lu­võist­lus­tel