Kuu­sa­lu val­la uus ju­rist- väär­teo­me­net­le­ja

30
Kuusalu vallamaja.

Ala­tes au­gus­tist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­ma­jas uus ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja Trii­nu Moo­ra. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja leid­mi­seks osa­le­sid ne­li kan­di­daa­ti, vest­lu­se­le kut­su­ti neist kaks. Trii­nu Moo­ral on juriidiline kõrgharidus ja töökogemus avalikus teenistuses. Vas­ta­valt ame­ti­ju­hen­di­le an­nab ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja õi­gu­s­abi ja nõus­tab val­la amet­nik­ke ja al­la­su­tus­te juh­te, an­nab õi­gus­lik­ke hin­nan­guid ja või­ma­lik­ke la­hen­du­si val­la te­ge­vu­se­ga seo­tud prob­lee­mi­de­le ja ju­rii­di­lis­tes kü­si­mus­tes, nõus­tab val­laa­met­nik­ke tea­be­nõue­te­le ja sel­gi­tus­taot­lus­te­le vas­ta­mi­sel. Ta tööü­le­san­ne­te seas on ka val­la­va­lit­su­se ja -vo­li­ko­gu mää­rus­te, ot­sus­te ja kor­ral­dus­te et­te­val­mis­ta­mi­ne val­la­sek­re­tä­ri et­te­näh­tud juh­tu­del, sa­mu­ti val­la­va­lit­su­se ni­mel osa­le­mi­ne väär­te­gu­de koh­tu­vä­li­stes me­net­lu­stes. Ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja va­he­tu juht on val­la­sek­re­tär.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kä­si­pal­li­mees­kond või­tis, Keh­ra kao­tas
Järgmine artikkelKIKi toe­tu­sed koo­li­de-las­teae­da­de õp­pe­käi­ku­de­le ja laag­ri­te­le