Raa­si­ku kä­si­pal­li­mees­kond või­tis, Keh­ra kao­tas

22
HC Kehra pidas Eesti meistrivõistluste esimese mängu võõrsil Viljandi HC vastu.

Möö­du­nud nä­da­lal al­ga­sid pä­rast su­ve­pau­si Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed kä­si­pal­lis. Meist­ri­sar­jas osa­le­vad 6 võist­kon­da: Põl­va Ser­vi­ti, Vil­jan­di HC, Mist­ra, SK Ta­pa, HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ja HC Tal­linn.

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per
Keh­ra mees­kon­na suu­rim muu­tus on liid­ri Da­vid Mam­po­ria siir­du­mi­ne Sak­sa­maa­le. Mees­kon­na­ga lii­tus teis­te seas aas­ta vä­lis­maal veet­nud noor joo­ne­män­gi­ja Karl Kramm.

Peat­ree­ner Ja­nar Mä­gi rää­kis, et Da­vid Mam­po­ria­le suu­de­ti lei­da koht vä­lis­maa klu­bis, kuid te­mast jää­nud tü­hi­mik­ku on ras­ke täi­ta.

„Üri­ta­me jät­ka­ta eel­mi­sel hoo­ajal alus­ta­tud pro­jek­ti, mil­le pi­kem ees­märk on aren­da­da noo­ri ja te­ha nen­dest kor­ra­li­kul ta­se­mel män­gu­me­hed,“ sõ­nas ta.

Ja­nar Mä­gi li­sas: „Kui­gi alus­ta­si­me tree­nin­guid 17. juu­lil, on mees­tel te­ge­li­kult ol­nud su­vel vaid kaks tree­ning­va­ba nä­da­lat. Kõik ei läi­nud pä­ris plaa­ni­pä­ra­selt, ku­na pi­di­me esial­gu soo­vi­tud koor­mu­si na­tu­ke­ne vä­hen­da­ma. Jät­ka­me in­ten­siiv­se füü­si­li­se töö­ga ka hooa­ja väl­tel.

Tä­na­vu­sed ees­mär­gid sea­tak­se peat­ree­ne­ri sõ­nul hooa­ja jook­sul: „Kui suu­dak­si­me eel­mi­se aas­ta tu­le­must pa­ran­da­da ja roh­kem ta­sa­vä­gi­seid lõp­pe en­da ka­suks kal­lu­ta­da, siis on ju­ba häs­ti.“

Raa­si­ku Mist­ra
Eel­mi­sel aas­tal Ees­ti meist­ri­võist­lus­te pronk­si­see­rias Ta­pa­le kao­ta­nud Mist­ra mees­kon­na koos­sei­sus osa­le­sid hoo­ajaeel­sel tur­nii­ril Tal­lin­nas Ees­ti koon­dis­la­sed Kas­par Lees ja Mar­tin Jo­hann­son ning män­gi­ja­te ni­me­kir­jas on ka vä­ra­va­vaht Mi­ko­la Naum. Mees­kon­nas jät­kab ka eel­mi­se hooa­ja üks re­sul­ta­tiiv­se­maid män­gi­jaid Ser­hii Or­lovs­kyi.

„Tra­dit­sioo­ni­li­selt rik­ku­si­me mees­tel su­ve ära ning alus­ta­si­me tree­nin­gu­te­ga ju­ba 3. juu­lil. Ole­me re­gu­laar­selt te­ge­le­nud füü­si­li­se et­te­val­mis­tu­se­ga, laa­ger­da­nud ning osa­le­nud ka ka­hel hooa­jaeel­sel tur­nii­ril. Mees­kon­nas oli suu­ri muu­da­tu­si. See teeb loo­mu­li­kult al­gu­ses kok­ku­män­gu vei­di kee­ru­li­se­maks, kuid meil on hea se­gu ko­ge­nu­ma­test ja noor­test män­gi­ja­test,“ kom­men­tee­ris pea­tree­ner Jü­ri Lepp.

Mist­ra osa­leb tä­na­vu es­ma­kord­selt ka eu­ro­sar­jas: „Ku­lu­de kok­ku­hoiuks män­gi­me de­büüt­hooa­jal mõ­le­mad män­gud vas­tas­te väl­ja­kul. Sa­mas an­nab see hea või­ma­lu­se­ tii­mil pi­ke­malt koos ol­la. Järg­mi­sel aas­tal plaa­ni­me kind­las­ti tuua Eu­roo­pa vas­ta­seid ka ko­du­pub­li­ku­ni.“

Esi­me­sed män­gud toi­mu­nud
Raa­si­ku Mist­ra män­gis meist­ri­lii­ga ava­män­gu 7. sep­temb­ril võõr­sil SK Ta­pa vas­tu. Vä­ga ta­sa­vä­gi­se män­gu või­tis Mist­ra mees­kond na­pilt 27:26 (16:14). Mees­kon­na re­sul­ta­tiiv­seim oli Ser­hii Or­lovs­kyi 11 vä­ra­va­ga.

HC Keh­ra män­gis 9. sep­temb­ril mul­lu­se hõ­be­me­da­li võit­ja Vil­jan­di HC vas­tu ja kao­tas 18:32 (7:16). Mees­kon­na re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na vis­kas Dmõt­ro Jan­kovs­ky 4 vä­ra­vat.

Käe­so­le­val nä­da­lal te­hak­se al­gust ka Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te­ga. Esi­me­ne mäng pee­tak­se 13. sep­temb­ri HC Keh­ra ja Põl­va Ser­vi­ti va­hel.

Eelmine artikkelOma­va­lit­sus­te fi­nant­so­lu­kor­ra in­deks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus ju­rist- väär­teo­me­net­le­ja