Kuu­sa­lu val­la uus ju­rist- järelevalveametnik on AH­TI RAND­ME­RE

683
AHTI RANDMERE.

Ala­tes tei­si­päe­vast, 27. ok­toob­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la ju­ris­ti-järelevalve-ametniku­na Ah­ti
Rand­me­re (pil­dil) Rak­ve­rest. Ta on töö­ta­nud val­la­sek­re­tä­ri­na Avan­du­se, Al­bu ja Vänd­ra val­las, vii­ma­ti oli abi­val­la­sek­re­tär Põh­ja-Pär­nu­maa val­las. Ah­ti Rand­me­re on oman­da­nud ra­ken­dus­li­ku kõrg­ha­ri­du­se Si­se­kait­sea­ka­dee­mias hal­dus­kor­ral­du­se ehk hal­dus­ju­ris­ti eria­lal ning õp­pi­nud ka Tar­tu Üli­koo­lis õi­gus­tea­dust. Val­la se­ni­ne ju­rist-järelevalveametnik Jaan Var­ter lah­kus ame­tist omal soo­vil. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le esi­ta­ti 6 aval­dust, kan­di­daa­ti­dest kolm kut­su­ti vest­lu­se­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents ke­va­di­sest dis­tant­sõp­pest
Järgmine artikkelHooand­jas jät­kub an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se­le