Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents ke­va­di­sest dis­tant­sõp­pest

243
Juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list ANU KIRS­MAN, mo­de­raa­tor PRIIT TAM­METS, Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed SAN­NE SÄÄR ja KÄRT KIR­SI­MAA ha­ri­dus­kon­ve­rent­si ajal val­la­ma­ja saa­lis.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kü­sis vir­tuaal­set ha­ri­dus­kon­ve­rent­si sis­se ju­ha­ta­des, kas ke­va­del üleöö ala­nud dis­tant­sõ­pe näi­tas, et pas­tor Eduard Ah­ren­sil võis ol­la õi­gus – ko­duõ­pe on ai­nuõi­ge. Tõ­de on ku­sa­gil va­he­peal, mär­kis ta. Ko­roo­na­ke­vad lõ­pe­tas koo­li­des sta­biil­sust­sük­li, tu­li üle min­na aren­gu­faa­si, olu­li­seks sai õpe­ta­ja­te, õpi­las­te, lap­se­va­ne­ma­te IT-või­me­kus, li­sas val­la­va­nem. Ta tun­nus­tas, et val­la koo­lid said dis­tant­sõp­pe­ga häs­ti hak­ka­ma.

Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents pi­di esialg­se ka­va jär­gi toi­mu­ma ühi­se kok­ku­saa­mi­se­na. Uus ko­roo­na­lai­ne muu­tis plaa­ne, kon­ve­rents toi­mus vee­bi­plat­vor­mi Zoom va­hen­du­sel, plaa­ni­tud töö­toad jäid ära. Põ­hi­tee­ma oli kok­ku­võt­ted ja ko­ge­mus dis­tant­sõp­pest.

Kon­ve­rent­si staap oli Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­lis, mo­de­ree­ris ja teh­ni­li­selt toe­tas Kol­ga koo­li in­for­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja, Tal­lin­na Üli­koo­li Di­gi­teh­no­loo­gia­te Ins­ti­tuu­di ana­lüü­tik Priit Tam­mets. Kor­ra­ga ula­tus reedel, 23. oktoobril kon­ve­rent­si jäl­gi­ja­te arv 84ni, kok­ku võis osa­le­ja­te arv ula­tu­da sa­ja­ni, ar­vas Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man.

Es­malt tut­vus­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li väi­kek­las­si ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Ma­ri Pae­nurm en­da koos­ta­ta­vat ma­gist­ri­tööd koo­lior­ga­ni­sat­sioo­ni kul­tuu­rist, sel­le seos­test õpe­ta­ja­töö tä­hen­dus­lik­ku­se ja õpe­ta­ja­te lä­bi­põ­le­mi­se­ga Ees­ti koo­li­de näi­tel. Ma­gist­ri­töö uu­rin­gus oli osa­le­jaid ka Kuu­sa­lu val­la koo­li­dest, kü­sit­lus jäi ko­roo­na­pe­rioo­di ja üks kü­si­mus oli sel­le­ga ko­ha­ne­mi­sest.

Viim­si güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja, Lok­sa koo­li vi­list­la­ne Ree­si Kus­lap Pä­ris­pealt tut­vus­tas oma ko­ge­mu­si dis­tant­sõp­pest. Viim­si güm­naa­sium on Har­ju­maa esi­me­ne rii­gi­güm­naa­sium, ava­tud kaks aas­tat ta­ga­si, õpi­la­si on 461, igas len­nus viis pa­ral­leelk­las­si. Õp­pe­töö käib moo­dul­kur­sus­te süs­tee­mis, tun­nid kes­ta­vad 75 mi­nu­tit. Tun­nid toi­mu­sid dis­tant­­õp­pes reaa­la­jas vas­ta­valt tun­nip­laa­ni­le vi­deo­tun­di­de­na, õpe­ta­jad mär­ki­sid üles puu­du­jad ja hi­li­ne­jad. Õpi­las­te­le ja­ga­ti koo­li sü­lear­vu­tid. Kui um­bes kuu pä­rast dis­tant­sõp­pe al­gust teh­ti õpi­las­te seas ra­hu­lo­lu-uu­ring, olid nad õpi­kesk­kon­da­de­ga pi­gem ra­hul. Kii­de­ti, et õpe­ta­jad olid kät­te­saa­da­vad, tun­nid mit­me­ke­si­sed. Kõi­ge ras­kem oli suur õpi­koor­mus, ko­du­töid oli lii­ga pal­ju.
Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed San­ne Säär 10. ja Kärt Kir­si­maa 11. klas­sist va­hen­da­sid en­da ko­ge­mu­si e-õp­pest. San­ne Säär õp­pis ke­va­del erio­lu­kor­ra ajal Kol­ga koo­lis. Mõ­le­mas oli va­rem teh­tud e-õp­pe päe­vi, vir­tuaal­tun­de pol­nud. Dis­tant­sõp­pe pluss oli, et töö­ta­da sai omas tem­pos, ja mii­nused, et pi­kalt tu­li ol­la ar­vu­ti ees, vä­si­mus, kom­mu­ni­kat­sioo­nip­rob­lee­mid õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te va­hel.

Tal­lin­na Üli­koo­li va­nem­tea­dur, Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Kai­rit Tam­mets tut­vu­tas dis­tant­sõp­pe koh­ta õpe­ta­ja­te, õpi­las­te ja lap­se­va­ne­ma­te seas tehtud uu­rin­gut, mil­le tel­lis ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium. Mees­kon­na­tööst ja pro­jek­tõp­pest rää­kis Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia õpe­ta­ja Ly Tam­berg. Psüh­ho­loog In­ge Tael an­dis pe­da­goo­gi­de­le nõu, kui­das säi­li­ta­da mo­ti­vat­sioo­ni.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus võõ­rus­tas Rõu­ge kol­lee­ge
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus ju­rist- järelevalveametnik on AH­TI RAND­ME­RE