Kuu­sa­lu val­la uues või­mu­lii­dus on Ühi­ne Ko­du, EK­RE ja OLEV LÕO­KE

750
Koalitsioonilepingu allkirjastasid esmaspäeva, 1. novembri õhtul Kiiu mõisas RANNO POOL EKREst, TERJE KRAANVELT valimisliidust Ühine Kodu ja Keskerakonna nimekirjast volikogusse valitud OLEV LÕOKE. Foto Enn Kirsman

Kuu­sa­lu val­las vo­li­ko­gus­se va­li­mis­te­ga 8 koh­ta saa­nud va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du ja 2 vo­li­ko­gu­ko­ha­ga EK­RE sõl­mi­sid es­mas­päe­val, 1. no­vemb­ril koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu. Sel­le all­kir­jas­ta­sid Ter­je Kraan­velt va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Ran­no Pool EK­REst ja vo­li­ko­gus­se va­li­tud Olev Lõo­ke, kes kan­di­dee­ris Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas.

Koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­se koh­ta aval­da­tud pres­si­tea­tes on öel­dud, et Ühi­se Ko­du ja EK­RE ni­me­kir­jast vo­li­ko­gus­se va­li­tud saa­di­kud ot­sus­ta­sid kon­sul­tat­sioo­ni­de tu­le­mu­se­na kut­su­da koos­töö­lep­pe­ga lii­tu­ma ka Olev Lõo­ke­se. Kuu­sa­lu val­la 19liik­me­li­ses vo­li­ko­gus on uuel või­mu­lii­dul 11 koh­ta.

Pres­si­tea­tes on mär­gi­tud, et va­li­mis­te­le järg­ne­nud ka­he nä­da­la jook­sul koh­tus Ühi­se Ko­du de­le­gat­sioon kõi­gi ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te­ga, ka va­li­mis­lii­tu­dest Üks Kuu­sa­lu Vald ja Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu ning Re­for­mie­ra­kon­nast. Uus või­mu­liit on kok­ku lep­pi­nud, et val­la­va­lit­sus moo­dus­ta­tak­se 6liik­me­li­ne, ku­hu Ühi­ne Ko­du ni­me­tab val­la­va­ne­ma ja val­la­va­lit­su­se kaks lii­get, EK­RE sa­mu­ti kaks lii­get ning va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald ühe liik­me. Kui Üks Kuu­sa­lu Vald loo­bub val­la­va­lit­su­se liik­me ko­hast, tu­leb val­la­va­lit­sus 5liik­me­li­ne. Vo­li­ko­gu esi­me­he ja viie ko­mis­jo­ni esi­me­he kan­di­daa­did esi­tab Ühi­ne Ko­du, vo­li­ko­gu asee­si­me­he kan­di­daa­di EK­RE. Kolme ­ko­mis­jo­ni esi­mehed võiksid ol­la opo­sit­sioo­nist. EK­RE kuu­lub ka Kuu­sa­lu val­la se­ni­ses­se või­mu­lii­tu, kus kol­man­da osa­poo­le­na on Kes­ke­ra­kond.

EK­RE esin­da­ja Ran­no Pool kom­men­tee­rib, et koos­töö Ühi­se Ko­du­ga on ol­nud po­si­tiiv­ne ja tun­dus mõist­lik koos jät­ka­ta: „Sai­me koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus­se ka oma pea­mi­se va­li­mis­lu­ba­du­se – las­teaia ko­ha­ta­su kao­ta­mi­se ja se­da ju­ba sep­temb­rist 2022.“

Ühi­se Ko­du esi­num­ber, val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kii­dab sa­mu­ti se­nist koos­tööd EK­RE­ga ning li­sab: „Mul on hea meel, et va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald võt­tis vas­tu meie pak­ku­mi­se osa­le­da ühe liik­me­ga val­la­va­lit­su­se töös. See samm ei tä­hen­da va­lit­sus­vas­tu­tust, kuid loo­de­ta­vas­ti pa­ran­dab in­fo lii­ku­mist koa­lit­sioo­ni ja opo­sit­sioo­ni va­hel ning ai­tab kaa­sa vo­li­ko­gus toi­mu­va dis­kus­sioo­ni kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­se­le.“

Kristo Palu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald üt­les tei­si­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Vaatamata sellele, et koalitsiooni moodustamise läbirääkimisi ja valitsemise vastutuse jagamist Ühine Kodu meiega ellu viia ei soovinud, leidsime, et üks esindaja kuueliikmelises vallavalitsuses annab opositsioonile võimaluse saada rohkem sisulist infot oma rolli täitmiseks.“

Tutvu ka Kuusalu valla juhtimise lepinguga 3. novembri Sõnumitoojas.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 27. oktoobril
Järgmine artikkelValimistulemuste kinnitamine venib