Kuu­sa­lu val­la ter­vi­tus­film EV aas­ta­päe­vaks

26
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­las ei kor­ral­da­ta ka tä­na­vu Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pi­du­lik­ku kont­ser­ti, mis ta­va­pä­ra­selt on toi­mu­nud Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Mul­lu jäi aas­ta­päe­va­kont­sert sa­mu­ti Co­vi­di tõt­tu ära. See­kord te­hak­se EV aas­ta­päe­va pu­hul val­la­rah­va­le ter­vi­tus­film, kus esi­ne­vad val­la taid­lus­kol­lek­tii­vid ja koo­liõ­pi­la­sed, val­la­va­nem peab ter­vi­tus­kõ­ne. Val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel sal­ves­tab esi­ne­mi­sed ja mon­tee­rib fil­mi Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka. Fil­mi­võt­ted on toi­mu­nud vii­ma­sel paa­ril nä­da­lal. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Läh­tu­si­me sel­lest, et va­ba­rii­gi pre­si­dent jät­tis tur­va­li­su­se kaa­lut­lu­sel ära pi­du­li­ku aas­ta­päe­va­kont­ser­di ja vas­tu­võ­tu Es­to­nias. Ot­sus­ta­si­me, et ter­vi­ta­me val­la­rah­vast aas­ta­päe­va pu­hul kont­sert­fil­mi­ga, mis on ka kum­mar­dus val­la taid­le­ja­te­le, kes on trot­si­nud se­da kee­ru­list ae­ga, käi­nud koos, har­ju­ta­nud ja ta­ha­vad esi­ne­da. Aval­da­me fil­mi 24. veeb­rua­ril val­la ko­du­le­hel.“

Eelmine artikkelRaasiku vallas tõusevad sünni- ja ranitsatoetus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ale­vi­ku met­sa­de ma­jan­da­mis­töö­dest