Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de ja kuns­ti­de koo­li ta­su

621
Kuusalu Kunstide Kool.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­tas ühehää­lselt va­bas­ta­da lap­se­va­ne­mad 16. märt­sist ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni val­la las­teae­da­des käi­va­te las­te osa­lus­ta­su maks­mi­se ko­hus­tu­sest. Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis õp­pi­va­te las­te va­ne­mad on sa­mal aja­va­he­mi­kul va­bas­ta­tud õp­pe­ta­su maks­mi­se ko­hus­tu­sest 50 prot­sen­di ula­tu­ses. Val­la­va­nem kom­men­tee­ris is­tun­gil, et val­la­va­lit­sus on soo­vi­ta­nud, et lap­sed ei käiks erio­lu­kor­ra ajal las­teaias ning kuns­ti­de koo­lis küll toi­mub dis­tant­sõ­pe, kuid po­le või­ma­lik lä­bi viia an­samb­li­tun­de. Kui erio­lu­kord kes­tab kok­ku 2,5 kuud, jääb val­lal saa­ma­ta osa­lus- ja õp­pe­ta­su kok­ku li­gi 30 000 eu­rot.