Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus meil ja mujal

878

Põhiharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele kuni 21 aasta vanuseni.

Üldkeskharidust omandavatel õpilastel, kes on sisseastumise hetkel nooremad kui 24 aastat, on õigus ravikindlustusele kuni õppeaja nominaalkestuse lõpuni. Kui noor lõpetab õpingud õppeaja nominaalkestuse piires, kehtib tema kindlustus veel 3 kuud pärast kooli lõpetamist. Juhul, kui õppeaja nominaalkestus on ületatud või õpilane on koolist välja heidetud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppeaja nominaalkestuse möödumist.

Kutseõpet omandavatel koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel ja põhihariduse või keskhariduse baasil kutseharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele kuni õppekava nominaalkestuse lõpuni. Kui inimene lõpetab õpingud õppekava nominaalkestuse piires, kehtib tema kindlustus veel 3 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui inimene ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.

Eesti alalistest elanikest üliõpilaste ravikindlustus kehtib õppekava nominaalkestuse jooksul ja veel 3 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus sellest 1 kuu möödumisel.

NB! Ravikindlustuse seaduse § 89 lõige 11 kohaselt ei loeta kindlustatuga võrdsustatud isikuks enne 2003./2004. õppeaastat õppeasutusse vastu võetud kaugõppevormis (välja arvatud meditsiinilistel näidustustel) õppivat üliõpilast.

Ravikindlustuseks vajalike andmete esitamine
Andmed õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale teadus- ja haridusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest. Pärast seda, kui nõuetekohased andmed on jõudnud haigekassasse, peab haigekassa tegema kindlustuskande 5 kalendripäeva jooksul.

Akadeemiline puhkus
Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest või vigastusest. Kui akadeemiline puhkus on võetud meditsiinilistel põhjustel, tuleb see ka vastavalt vormistada, et andmed haigekassasse jõuaksid. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Mida teha, kui tekivad probleemid või küsimused Eestis õppides?

Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust portaalist www.eesti.ee või helistades haigekassa kliendiinfo telefonile 16 363.

Kui selgub, et sul ei ole ravikindlustust, kuid arvad, et sul on sellele õigus, siis võid pöörduda haridus- ja teadusministeeriumi poole. Kontaktid: e-post ehis.tugi@hm.ee ja tel 735 0577 või 735 0574.

Välismaal õppijate ravikindlustus
Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuse jätkamiseks Eestis esitama haigekassale õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

Ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega palume meeles pidada, et tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal.

Õpilased ja üliõpilased, kes õpivad välismaal ning kes omavad ravikindlustust Eestis, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa majanduspiirkonnas ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.

Ravikindlustuse taotlemise dokument tuleb saata posti teel, e-posti teel või tuua see ise kohale haigekassa klienditeenindusbüroosse.

Mida teha, kui tekivad probleemid või küsimused välismaal õppides?

Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist www.eesti.ee või helistades haigekassa kliendiinfo telefonil 16363. Välisriigist infotelefonile helistades +372 669 6630 või info saamiseks www.haige­kas­sa.ee.

Eelmine artikkelPõleng taas vanas laudas
Järgmine artikkelTänu juurdeehitusele näeb Viinistu kunstimuuseumis poole rohkem maale