Kuu­sa­lu või­tis Har­ju­maa koo­li­de uju­mis­võist­lus­tel 3. ko­ha

1164

Ree­del, 3. det­semb­ril Kei­las toi­mu­nud Har­ju­maa koo­li­de­va­he­lis­tel meist­ri­võist­lus­tel 4×50 meet­ri tea­teu­ju­mi­ses saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond kesk­koo­li­de ja güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses 333 punk­ti­ga Viim­si koo­li (342) ja Jü­ri güm­naa­siu­mi (337) jä­rel 3. ko­ha. Igal koo­lil läks ar­ves­se 7 pa­re­mat tu­le­must ka­hek­sast. Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses sai vaid ühel alal võis­tel­nud Raa­si­ku põ­hi­kool 38 punk­ti­ga 8. ko­ha.

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te seas või­tis Haab­nee­me kool (2.23,02 mi­nu­tit), Kuu­sa­lu koo­li ne­lik An­ni Ma­ri Laup­maa, Ker­tu Ein­born, Em­ma So­fia Loo­tus ja Maar­ja Kat­he­ri­ne Link sai aja­ga 2.26,58 mi­nu­tit 2. ko­ha. Pois­te sa­mas va­nu­se­rüh­mas või­tis Jü­ri güm­naa­sium (2.18,53), järg­ne­sid Haab­nee­me (2.23,26) ja kol­man­da­na Kuu­sa­lu kesk­kool (2.26,72). Kuu­sa­lu võist­kon­nas uju­sid Mikk Kir­si­maa, Ma­dis Hurt, Ar­ti Hein­maa ja Kas­par Klem­mer. Raa­si­ku põ­hi­koo­li võist­kond sai 14. ko­ha (4.08,52).

Ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li 6.-7. klas­si nei­du­de võist­kond saa­vu­tas Viim­si koo­li (2.17,52) jä­rel 2.17,71 mi­nu­ti­ga 2. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Lau­ra Mu­rel, Elis­sa Kaar­mann, Vic­to­ria Nyys­sö­nen ja Gi­ze­la Gu­nin. Kuu­sa­lu koo­li sa­ma va­nu­sek­las­si pois­te võist­kond lõ­pe­tas oma uju­mi­se 7. ko­ha­ga (2.19,89).

Edu­kas oli ka Kuu­sa­lu koo­li 10.-12. klas­si nei­du­de võist­kond koos­sei­sus Get­ter An­net­te Oja, Car­men Tii­nas, Kris­tel Re­ba­ne ja Ing­rid Re­ba­ne, kes või­tis Viim­si koo­li (2.11,99) jä­rel hõ­be­me­da­li (2.19,66).

8.-9. klas­si­de hul­gas said Kuu­sa­lu kesk­koo­li poi­sid 4. ko­ha (2.05,34) ja tüd­ru­kud 5. ko­ha (2.22,01) ning 10.-12. klas­si noor­mees­te võist­kond lõ­pe­tas oma uju­mi­se seits­men­da­na (2.13,63).

Eelmine artikkelKeh­ra Nu­ku jõu­lue­ten­du­ses tee­vad kaa­sa koo­li­noo­red
Järgmine artikkelEes­ti laien­das maail­mas oma haa­ret