Kuu­sa­lu valla ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­kade uued piir­mää­rad

1372

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja­te töö­ta­su alam­mää­raks täis­tööa­ja­ga töö­ta­mi­sel 1000 eu­rot kuus. Uus määr ra­ken­dub ta­ga­siu­la­tu­valt 1. jaa­nua­rist 2017. Töö­ta­su tu­leb rii­gilt. Val­lalt töö­ta­su saa­va­te hu­vi­juh­ti­de, las­teaiaõ­pe­ta­ja­te, hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te, rin­gi­juh­ti­de, lo­go­pee­di­de, eri­pe­da­goo­gi­de, koo­lip­süh­ho­loo­gi­de ja sot­siaal­pe­da­goo­gi­de pal­ga alam­määr on jät­ku­valt 958 eu­rot kuus. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sõ­nul on koa­lit­sioon sei­su­ko­hal, et Kuu­sa­lu val­la pal­gal ole­va­te ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­sud üht­lus­ta­tak­se rii­gi pal­gal ole­va­te pe­da­goo­gi­de­ga, kuid see ot­sus tu­leb hil­jem, koos li­saee­lar­ve­ga: „Te­gi­me sa­mu­ti möö­du­nud aas­tal, kui üht­lus­ta­si­me pe­da­goo­gi­de töö­ta­sud 1. ap­ril­list. Ole­me ar­ves­ta­nud sel­leks val­laee­l­ar­ves­se 70 000 eu­rot.“