Kuu­sa­lu vald toe­tab ko­gu­kon­naü­ri­tu­si 10 745 eu­ro­ga

567

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul toe­tu­sed ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks.

Val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar kom­men­tee­ris, et taot­le­jad käi­sid ka­van­da­ta­vaid üri­tu­si ko­mis­jo­ni­le tut­vus­ta­mas ning nen­de­ga kok­ku­lep­pel tõs­te­ti osad taot­lu­sed kul­tuu­ri­ü­ri­tus­te voo­ru, nii sai te­ge­vu­si roh­kem ra­has­ta­da. Sel­le­gi­poo­lest tu­li ka ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks kü­si­tud sum­ma­sid vei­di kär­pi­da, se­da teh­ti pro­port­sio­naal­selt.

Kok­ku ra­has­ta­tak­se see­kord 13 üri­tust ko­gu­sum­mas 10 745 eu­rot. Suu­rim toe­tus,1220 eu­rot ot­sus­ta­ti an­da Triin Põll­maa­le Kol­ga koo­lis kor­ral­da­tud Le­go­päe­va ku­lu­tus­te kat­mi­seks. Viie­le üri­tu­se­le an­tak­se 1000 eu­rot: MTÜ-le Est­lan­der Ekst­rö­mi Mar­si 2018 toe­tu­seks, Kuu­sa­lu Kü­la­de Ühin­gu­le tä­na­vu­se mai­laa­da jaoks, Kol­ga­kü­la Selt­sile pro­jek­ti „La­he­maa maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­kud“ ning sa­ma pal­ju ka Kuu­sa­lu val­la ko­gu­pe­re­päe­va­de lä­bi­vii­mi­seks, Kol­ga Aren­du­se­le jõu­lu­laa­da 2018 jaoks.

MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter saab 850 eu­rot mo­biil­se la­va väl­jae­hi­ta­mi­seks ja 825 eu­rot EV 100 su­ve­tuu­ri kor­ral­da­mi­seks kü­la­des. Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selt­si­le an­tak­se 800 eu­rot üri­tu­se „Pil­lip­ral­le 10 aas­tat“ jaoks.

Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si toe­ta­tak­se 600 eu­ro­ga puh­ke­päe­va rat­ta­mat­ka­de lä­bi­vii­mi­seks. Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi saab 550 eu­rot väi­ke­las­te sü­gi­se­se ker­ge­jõus­ti­ku­päe­vaks, Kõn­nu Kü­la­selts 500 eu­rot üri­tu­seks „Kõn­nu kool 100 aas­tat“, MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees 400 eu­rot La­he­maa ka­ja­ki­ma­ra­to­ni ja õp­pu­se jaoks.

Eelmine artikkelOÜ Vi­lan­dert vä­hen­dab lii­ni 244 mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­sae­gu
Järgmine artikkelEri­meel­su­sed Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se üle