Kuu­sa­lu vald Fa­ce­boo­kis

2062

Ras­mus Me­ri­voo,
Fa­ce­boo­ki gru­pi „Are­nev Kuu­sa­lu vald” asu­ta­ja

Mis on Fa­ce­book? Ka­su­ta­jad tea­vad, teis­te­le väi­ke sel­gi­tus. See on maail­ma po­pu­laar­seim suht­lus­võr­gus­tik in­ter­ne­tis, mil­lel on het­ke­sei­su­ga üle ka­he mil­jar­di ka­su­ta­ja. Seal saab aval­da­da oma mõt­teid ja fo­to­sid, ja­ga­da in­ter­ne­ti­lin­ke ja üks­tei­se pos­ti­tu­si kom­men­tee­ri­da. Tä­nu nu­ti­sead­me­te­le ol­lak­se üks­tei­se­ga pi­de­vas ühen­du­ses. Fa­ce­boo­kis saab luua ka grup­pe, et koon­da­da ühi­se hu­vi­ga ka­su­ta­jaid. Na­gu suur koos­o­lek, kus igaü­hel on õi­gus se­ga­ma­tult sõ­na võt­ta, üks­kõik, kus ta ka pa­ras­ja­gu ei vii­biks ja mis iga­nes on kel­laaeg. Kõik sal­ves­tub ja on jä­re­le­vaa­da­tav, unus­ta­tud tee­ma saab kom­men­taa­ri­ga taa­se­lus­ta­da.

Po­le kin­del, pal­ju on Kuu­sa­lu val­las Fa­ce­boo­ki ka­su­ta­jaid, kuid eri­ne­va­te grup­pi­de liik­me­te arv võib an­da vei­di aim­dust.

Näi­teks „Kuu­sa­lu kuu­lu­ta­ja” on grupp, mil­lel liik­meid üle 4200. Kõik nad po­le kind­las­ti ko­ha­li­kud, kuid on pi­da­nud va­ja­li­kuks ol­la kur­sis Kuu­sa­lu kuu­lu­tus­te­ga – kes mi­da müüb, pa­kub tööd jne. Ak­tiiv­sed pos­ti­ta­vad, vä­he­mak­tiiv­sed loe­vad.  

„Kuu­sa­lu aja­lu­gu” oma 620 liik­me­ga on koht va­na­de fo­to­de ja mee­nu­tus­te jaoks. „Kuu­sa­lu kir­bu­kal” on liik­meid üle 740. Kuu­sa­lu­ga seo­tud grup­pe on veel mi­tu. Kõi­ki­de grup­pi­de liik­me­te arv on sta­biil­selt tõu­su­teel – ini­me­si tu­leb juur­de.

„Are­nev Kuu­sa­lu vald” (AKV) on koht arut­lus­teks, et eden­da­da elu Kuu­sa­lu val­las. Seal on prae­gu­seks üle 1500 liik­me ja ai­nuük­si vii­ma­se kuu jook­sul on pos­ti­ta­tud, kom­men­tee­ri­tud või rea­gee­ri­tud üle 2000 kor­ra. AKV gru­pis on teh­tud üles­kut­seid, käi­dud väl­ja ideid, la­ha­tud suu­ri ja väik­se­maid prob­lee­me, ana­lüü­si­tud ja arut­le­tud. Sealt sai al­gu­se män­gu­väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­ne, seal kont­rol­lib õi­ge­kir­ja Li­ba-Ah­rens ja hil­ju­ti loo­di seal ka va­li­mis­liit.

Miks on Fa­ce­book val­la­le hea? Sot­siaal­mee­dias lä­bi vii­dud rah­va­kü­sit­lu­sed ei an­na mui­du­gi adek­vaat­set in­fot ko­gu val­la­rah­va ar­va­mu­sest. Kõik ini­me­sed ei ka­su­ta in­ter­net­ti ega viit­si val­laas­ja­de­ga te­ge­le­da. AKVs aga on va­ba­taht­li­kult koos pead üle ko­gu val­la ja nad suht­le­vad oma­va­hel. Ti­he­mi­ni, kui üks­ki vo­li­ko­gu või eks­pertg­rupp iial­gi koos suu­daks käia. See kir­ju selts­kond moo­dus­tab kok­ku või­me­ka ühi­sa­ju, mis on suur asi. Fa­ce­book po­le täius­lik, aga ta on hea töö­riist, mi­da po­le mõ­tet nur­ka vi­sa­ta vaid sel­le­pä­rast, et po­le har­ju­tud se­da ka­su­ta­ma. Kiire ja vahetu suhtlus tuleks ka ametlike vallaasjade aja­misel kasutusele võtta, et as­tuda Kuusalu arendamisel järg­mine samm. Ol­ge jul­ged lii­tu­ma ja iseen­daks jää­ma! Tee­me koos ja ai­ta­me üks­teist!

Eelmine artikkelLahe­maa ran­na­kü­la­des val­mi­nud loo­ming oli näi­tu­sel Bal­ti jaa­mas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald Fa­ce­boo­kis – ka positiivselt