Kuu­sa­lu val­las tek­kis uus tee­vaid­lus – Pu­di­soo kü­las

4537
Kaldaaluse tee Pudisoo külas. Rätsepa kinnistu juures on teele ette seatud kett.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­tas 1. veeb­rua­ril sund­val­du­se sead­mi­se Pu­di­soo kü­la Rät­se­pa kin­nis­tut lä­bi­va­le tee­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 1. veeb­rua­ril al­ga­ta­da sund­val­du­se sead­mi­se me­net­lus Pu­di­soo kü­las asu­va­le Rät­se­pa kin­nis­tu­le Kal­daa­lu­se tee 440 ruut­meet­ri ula­tu­ses. Kal­daa­lu­se tee­le pan­di hoia­tus­sil­ti­de­ga va­rus­ta­tud kett et­te sa­mal päe­val, 1. veeb­rua­ril ning naab­rid ei pää­se­nud au­to­de­ga enam oma kin­nis­tu­te­le ega saa­nud ka ko­du­dest väl­ja sõi­ta.

Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku­le Kai­li-He­li­na Kolt­si­le saa­de­ti järg­mi­sel päe­val, ree­del, 2. veeb­rua­ril all­kir­jas­ta­tud kor­ral­dus, tal on õi­gus esi­ta­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le ka­he nä­da­la jook­sul oma ar­va­mus ja vas­tu­väi­ted.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris ree­del, et loo­de­ta­vas­ti avab Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik pä­rast val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se kät­te­saa­mist Kal­daa­lu­se tee ja naab­ri­tel on taas või­ma­lik au­to­de­ga lii­ku­ma pää­se­da. Kuid tee jäi su­le­tuks.

Pu­di­soo kü­la Kal­daa­lu­se tee lä­bib Rät­se­pa kin­nis­tut 77 meet­ri ula­tu­ses. Rät­se­past eda­si on veel 10 kin­nis­tut, mil­lest 7 kin­nis­tul on sis­se­kir­ju­tu­se­ga ela­ni­kud, iga­päe­va­selt ka­su­ta­vad teed 5 pe­ret.

Rüt­se­pa kin­nis­tut lä­biv tee­lõik jäi su­le­tuks ko­gu nä­da­la­va­he­tu­seks ja ka käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses.

Hü­vi­tis 10 130 eu­rot
Eel­ne­valt oli Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik in­for­mee­ri­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust tee sul­ge­mi­se ka­vat­su­sest ning tea­ta­nud, et soo­vib val­la­va­lit­su­selt Rät­se­pa kin­nis­tu­le puur­kae­vu ra­ja­mi­se ku­lu­de hü­vi­ta­mist 10 130 eu­ro ula­tu­ses.

Val­la­va­lit­sus vas­tas, et ei pea või­ma­li­kuks hü­vi­ta­da puur­kae­vu ehi­ta­mi­se ku­lu­sid, ku­na tee ka­su­ta­mi­se kü­si­mus ja kae­vu ku­lu­de hü­vi­ta­mi­ne ei ole põh­jus­li­kus seo­ses. Kai­li-He­li­na Kolts kut­su­ti lä­bi­rää­ki­mis­te­le es­malt 19. jaa­nua­riks. Ku­na ta vas­tas ei­ta­valt, siis pa­lu­ti val­la­maj­ja tul­la 1. veeb­rua­ril. Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik saa­tis vas­tu­se, et kaa­luks tu­le­mist ju­hul, kui vald soos­tub hü­vi­ta­ma puur­kae­vu ku­lud.

Kae­vu­ vaid­lus on seo­tud as­jao­lu­ga, et Pu­di­soo kü­la ja ka Kal­daa­lu­se tee elu­ma­ja­de piir­kond on kuu­lu­ta­tud ühis­vee­vär­gi alaks. Pu­di­soo kü­la al­ga­tu­sel ja koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga tel­li­ti kü­la ühis­vee­vär­gi pro­jekt, mil­le­ga taot­le­ti ja saadi KI­Kist toe­tust vee­süs­tee­mi väl­jae­hi­ta­mi­seks. Va­ja­dus tek­kis sel­lest, et kü­la osad kae­vud jäid viis aas­ta­t ta­ga­si tüh­jaks.

Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik soo­vis Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma sõ­nul saa­da puur­kae­vu ehi­ta­mi­seks toe­tust ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist, kuid ühis­vee­vär­gi piir­kon­da se­da toe­tust an­da ei saa. Mõn­da ae­ga ai­tas vald Rät­se­pa kin­nis­tul ela­vat pe­ret va­rus­ta­da joo­gi­vee­ga, sest seal olid väi­ke­sed lap­sed. Nüüd­seks on kin­nis­tu­le ra­ja­tud uus puur­kaev.

Rätsepa kinnistu joogiveega varustamist puudutav vaidlus on jõudnud ka kohtusse. Omanik taotles rohkem kui aasta tagasi kohtu kaudu, et Rätsepa kinnistu arvataks välja Pudisoo küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavast ning soovis joogivee puudumisest tekitatud kahju hüvitamist vallalt. Küsitud kahjusumma oli ligi 13 000 eurot – tookord veel kavandatava puurkaevu maksumus. Nii Tallinna halduskohus kui ka ringkonnakohus kaebust ei rahuldanud. Mullu sügisel oli halduskohtus arutusel taas kaebus, millega sooviti Rätsepa kinnistu Pudisoo ühisveevärgi piirkonnast välja arvata. Ka selle kaebuse jättis kohus rahuldamata, selleks ajaks oli KIK otsustanud rahaliselt toetada Pudisoo veevärgi ehitamist.

Asen­dus­tee rii­gi­met­sa
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si käis es­mas­päe­val, 5. veeb­rua­ril olu­kor­ra­ga tut­vu­mas ja kom­men­tee­ris, et Rät­se­pa kin­nis­tut lä­bi­va­le tee­­le oli li­saks lä­bi­pää­su ta­kis­ta­va­le ke­ti­le par­gi­tud sõi­duau­to.

„Kõr­va­le rii­gi­met­sa on teh­tud ra­da üm­ber kin­nis­tu pii­ri, kuid se­da on või­ma­lik lä­bi­da vaid maas­ti­kuau­to­ga, suu­re­mad ma­si­nad, näi­teks prü­giau­to, ja ma­da­la­mad ma­si­nad met­sa all lii­ku­da ei saa,“ kom­men­tee­ris ta Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ise­kü­si­mus on veel see, et te­gu on omaal­ga­tus­li­kult loo­dud uue tee­lõi­gu­ga, mis on ra­ja­tud rii­gi­met­sa hal­da­ja­ga kok­ku lep­pi­ma­ta. Raie­lu­ba po­le kü­si­tud ega an­tud, naab­ri­te sõ­nul on ko­hal käi­nud ju­ba ka kesk­kon­nains­pekt­sioon.

„Ava­lik hu­vi on, et piir­kon­na ela­ni­kud pää­sek­sid ko­ju ja ko­dust väl­ja ning tee­nin­dav trans­port saaks va­balt lii­ku­da. Li­gi 77 meet­ri pik­ku­se­ aja­loo­li­se ole­ma­so­le­va tee ta­lu­mi­ne oma kin­nis­tu ser­vas ei ole nii kaa­lu­kas pii­rang, et ha­ka­ta piir­kon­da ra­ja­ma või­ma­lik­ku uut teed,“ on öel­dud val­la­va­lit­su­se sund­val­du­se al­ga­ta­mi­se kor­ral­du­ses.

Ava­li­ku tee le­ping
„Olu­li­ne on as­jao­lu, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 19. det­semb­ril 2001 ot­su­se­ga keh­tes­ta­tud Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on val­la ava­li­ke era­tee­de ni­me­kir­jas Kal­daa­lu­se tee, mis kul­geb üle Rät­se­pa kin­nis­tu,“ selgitatakse kor­ral­du­ses.

Li­sa­tud on, et rii­gi­ko­hus on mul­lu su­vel (kui aru­tas Kuu­sa­lu val­las Kol­ga­kü­las tek­ki­nud tee­vaid­lust – toim.) leid­nud, et Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­jas olev tee on ava­li­kult ka­su­ta­tav ja se­da võib ka­su­ta­da igaüks õi­gu­sak­ti­des sä­tes­ta­tud pii­ran­guid jär­gi­des. Ava­li­ku tee ta­lu­mi­se eest maks­tak­se ta­su õi­gu­sak­ti­des sä­tes­ta­tud kor­ras. Kuu­sa­lu vald ta­sub Kal­daa­lu­se tee eest maa­mak­su, ta­gab sel­le sõi­de­ta­vu­se aas­ta­ring­selt ja kan­nab nen­de ko­hus­tus­te täit­mi­se­ga seo­tud ku­lud.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sõl­mis Kai­li-He­li­na Kolt­si­ga 2012. aas­tal era­tee ka­su­ta­mi­se le­pin­gu viieks aas­taks, ku­ni 31. det­semb­ri­ni 2017. Le­pin­gu üle­s­üt­le­mi­se aval­du­se esi­tas ta roh­kem kui aas­ta ta­ga­si, no­vemb­ris 2016. Põh­ju­seks mär­kis as­jao­lu, et ma­da­la­ma­te sõi­du­ki­te­ga sõi­de­tak­se teel põ­hi vas­tu maad, tee on lii­va­ne ja peh­me, te­ki­vad röö­pad. Vald oli hoo­lit­se­nud tee eest tal­vel lund lü­ka­tes ja 2015 ke­va­del, kui veoau­tod tõid Rät­se­pa kin­nis­tu­le ehi­tus­ma­ter­ja­li, sõit­sid tee kat­ki ja val­la­va­lit­suse tel­li­mu­sel tee pa­ran­da­ti. Naabrid said teed eda­si ka­su­ta­da.

Rät­se­pa maa eras­ta­ti os­tu­ee­sõi­gu­se­ga 1998. aas­tal val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga, mil­les on kir­jas, et maaük­sust lä­biv tee jät­ta ava­lik­ku ka­su­tus­se.

Lau­päe­val käis ko­hal po­lit­sei
Rät­se­pa kin­nis­tu naa­ber Pee­ter Kap­ten kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, kui­das pi­di lau­päe­val oma­ni­ku­le ta­gas­ta­ma lae­na­tud veoau­to ja puu­lõh­ku­mi­se ma­si­na. Ta pa­lus Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­kul ava­da tee 10 mi­nu­tiks, kuid edu­tult.

Olu­kord lõp­pes sel­le­ga, et ajal, kui pe­re­rah­vast ei ol­nud, õn­nes­tus autojuhil kett eest ära võt­ta ja veoau­to ta­ga­si viia. See­pea­le kut­su­ti ko­ha­le po­lit­sei­pat­rull, kes lu­bas juh­tu­nust tea­vi­ta­da ko­ha­lik­ku piir­kon­na­po­lit­sei­nik­ku.

Pee­ter Kap­ten: „Mi­na sõi­duau­to­ga väl­ja ei pää­se, käin nüüd Tal­lin­nas tööl lii­ni­bus­si­de­ga, mis väl­ju­vad Pu­di­soolt kell 6 hom­mi­kul ja päe­val kel­la 13 pai­ku. Et val­lalt nõu­tak­se puur­kae­vu ra­ha, on mi­nu hin­nan­gul väl­jap­res­si­mi­ne. Ka mi­nu kaev jäi tüh­jaks, aga kui naab­ri­te­ga saad häs­ti lä­bi, siis vee­mu­ret po­le, on või­ma­lus tuua vett tei­se naab­ri kae­vust. Puur­kae­vu ei pi­da­nud va­ja­li­kuks en­da­le te­ha, saan hak­ka­ma, oo­tan vee­süs­tee­mi ra­ja­mist, ke­va­del pi­did tööd al­ga­ma. Prob­leem­se naab­ri koh­ta üt­len, et maal on vä­ga ras­ke ela­da, kui oled ko­gu kü­la­ga riius. Po­le, kel­le kae­vust vett pa­lu­da või muud abi kü­si­da.“

Toimetus palus Rätsepa kinnistu omanikult kommentaari.

KAILI-HELINA KOLTS: tee pole avalikus kasutuses
Toimetus palus Rätsepa kinnistu omanikult kommentaari, teisipäeval saatis Kaili-Helina Kolts e-kirja. Ta kirjutab, et mõnda aega varustas Kuusalu vald Rätsepa kinnistut veega – kord kuus toodi Kuusalu Konsumist 5liitrised kanistrid veega ja esitati arve, ta ei nõustunud sellega, vaid soovis tasuda vee kuupmeetri hinna järgi, nagu maksavad need, keda vald veega varustab.

Veel märgib Rätsepa omanik, et esitas esmaspäeval Kuusalu vallavalitsusele teabenõude. Ta soovib teada, mille alusel on kinnistut läbiv Kaldaaluse tee lõik avalikus kasutuses. „Kuni mulle pole kätte toimetatud volikogu otsust, millega kas nõustun või ei nõustu, pole tee minu kinnistut läbivas osas avalikus kasutuses,“ on kirjas.

Külaelanikke informeeris ta tee sulgemisest 5. jaanuaril. Pärast seda oli naabril korduvalt võimalus teisaldada veoauto, selgitab Rätsepa kinnistu omanik. Et möödunud laupäeval lõhuti kett, on salvestatud videokaameraga, salvestus on edastatud politseile koos kahjunõudega.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Keh­ra laul­jad So­lis­ti­ca lau­reaa­did
Järgmine artikkelSel­gu­sid Har­ju­maa tä­na­vu­sed pa­ri­mad suu­sa­ta­jad