Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor on HE­LI GESC­HEI­MER

1007

5_45 HELI GESCHEIMERVa­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­to­riks 15 kan­di­daa­di hul­gast va­li­tud He­li Gesc­hei­mer (pil­dil) hak­kas Kuu­sa­lu val­la­ma­jas töö­le es­mas­päe­val, 12. no­vemb­ril. Ta on 2006. aas­tast ela­nud su­ve­kuu­del Kuu­sa­lu val­las Sal­mis­tul, ala­li­ne ela­nik on tä­na­vu sü­gi­sest. „Kan­di­dee­ri­sin sel­le­le ame­ti­ko­ha­le, ku­na tee­ma­vald­kond on mul­le hu­vi­pak­kuv ja soo­vin an­da oma pa­nu­se Kuu­sa­lu val­la aren­gus­se,“ sel­gi­tas He­li Gesc­hei­mer. Tal on Tar­tu Üli­koo­li dip­lom ke­ha­kul­tuu­ri ja spor­di eria­lalt. On üle 10 aas­ta töö­ta­nud oma­va­lit­sus­tes – Tal­lin­nas Kris­tii­ne lin­nao­sa va­lit­su­ses noor­soo­töö ja Rae val­la­va­lit­su­ses ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­di­töö vald­kon­nas. On ol­nud te­gev MTÜ­des, va­ba­taht­li­ku­na koor­di­nee­ri­nud Har­ju täis­kas­va­nud õp­pi­ja nä­da­lat. Eri sihtg­rup­pi­de­le suu­na­tud spor­di­töö or­ga­ni­see­ri­mi­se ko­ge­mu­se sai töö­ta­des Soo­mes Pa­ju­lah­ti õp­pe- ja tree­ning­kes­ku­ses. Te­ma uue töö üks olu­li­ne osa on luua ja käi­vi­ta­da val­la spor­di­ra­ja­tis­te baa­sil al­la­su­tus Kuu­sa­lu Sport. Vastavalt volikogu otsusele tuleb vallavalitsusel esitada allasutuse Kuusalu Sport põhimäärus hiljemalt 31. detsembril. Asutus alustab tööd hiljemalt 31. jaanuaril.