Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor lah­kus ame­tist

445
Kuusalu vallamaja.

Vei­di roh­kem kui aas­ta ta­ga­si Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­to­ri­na tööd alus­ta­nud He­li Gesc­hei­me­ri­ga on ala­tes 11. det­semb­rist töö­su­he lõ­pe­ta­tud vas­ta­valt ava­li­ku tee­nis­tu­se sea­du­se­le, üt­les Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si. Ta li­sas, et ame­ti­koht on va­kant­ne, veel po­le ot­sus­ta­tud, kas va­ba­te­ge­vus­te uue koor­di­naa­to­ri leid­mi­seks kor­ral­da­tak­se kon­kurss või ja­ga­tak­se se­ni­sed töö­ko­hus­tu­sed teis­te val­laa­met­ni­ke va­hel. „Taas on mõ­ne­de va­ba­ühen­dus­te esin­da­jad aval­da­nud ar­va­must, et val­la­ma­jas võiks tööl ol­la va­ba­te­ge­vus­te­ga seo­tud ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti­de kir­ju­ta­ja, kuid see po­leks õig­la­ne, ei ta­gaks võrd­set koht­le­mist, kõi­gi MTÜ­de pro­jek­te see töö­ta­ja koos­ta­da ei suu­daks. Ka te­kiks vas­tu­tu­se kü­si­mus, kui pro­jekt jääb ra­has­tu­sest il­ma.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses
Järgmine artikkelAni­ja val­la asu­tu­sed hak­ka­vad jäät­meid sor­tee­ri­ma