Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed an­de­ka­te­le noors­port­las­te­le

430
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul toe­tus­sum­mad noors­port­las­te­le. Toe­tust saa­vad 13 sport­last, kel­le­le ja­ga­tak­se kok­ku 5000 eu­rot. Noor­test 8 saa­vad toe­tu­seks 493,70 eu­rot: jalg­rat­tu­rid Ai­di Ger­de Tuisk, Ar­tur Kupp ja Ste­fan Loo­tus, uju­ja Em­ma So­fia Loo­tus, ka­ra­te­kad Ka­rel Taal, Bo­ris Mas­te­rov, Ka­rin Mas­te­rov ja Mikk Tein­lum. Pur­je­ta­ja­te­le Kul­dar Paal­ber­gi­le ja Ott Ric­hard Hää­le­le an­tak­se spor­di­te­ge­vu­se toe­tu­seks 300 eu­rot ning uju­ja­te­le Maar­ja Kat­he­ri­ne Lin­gi­le ja An­ni Ma­ri Laup­maa­le 150 eu­rot, disc­gol­far Ma­dis Hur­di­le 150 eu­rot. Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et Taa­vi Tšern­javs­ki taot­lus saa­bus hil­jem ja me­net­le­tak­se eral­di.