Kuu­sa­lu val­la tee­de töö­rühm

954
Margus Soom.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 8 poolt- ja 6 vas­tu­hää­le­ga tee­de töö­rüh­ma, mi­lle eestvedaja on vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom. Opo­sit­sioon soo­vis, et rüh­ma koos­seis oleks po­lii­ti­li­selt ta­sa­kaa­lus. Mar­gus Soom sel­gi­tas, et koos­seis on kok­ku pan­dud ter­ri­to­riaal­sel põ­hi­mõt­tel. Kui aru­tu­se al­la tu­le­vad konk­reet­se piir­kon­na tee­de­kü­si­mu­sed, kaa­sa­tak­se ko­gu­kond ja kü­la­va­ne­mad. Ta li­sas, et töö­rühm on ju­ba kol­mel kor­ral koos käi­nud. 14liik­me­lis­se töö­rüh­ma kuu­lu­vad li­saks Margus Soomile veel Ma­dis Praks, Vei­ko Kurg, Jan­no Al­met, Mart Al­mers, Ma­dis Haak, Ind­rek Suits, Mar­ko Mais­to, Ants Tuur, Ree­li­ka Saa­ron, Jaa­na Kuk­ke, Ai­vo Jõe­saar, Raul Le­pik ja Kai­do Tsel­ler. Rüh­ma üle­san­ne on te­ha vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­kuid Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks, Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­de ko­gu­mis­tee­de väl­jae­hi­ta­mi­seks ja val­la tee­de in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas­se. Esi­me­hel tu­leb vä­he­malt kaks kor­da aas­tas in­for­mee­ri­da vo­li­ko­gu töö­rüh­ma te­ge­vu­sest.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu pre­mee­ris en­dist val­la­va­ne­mat
Järgmine artikkelBal­ti Spoon os­tis Poo­la suu­ri­ma spoo­ni­te­ha­se