Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni akt

499
Margus Soom.

Kuu­sa­lu val­la kol­me­liik­me­li­ne re­vis­jo­ni­ko­mis­jon esi­tas val­la­va­lit­su­se­le ak­ti et­te­pa­ne­ku­ga nõu­da MTÜ-lt Jaa­pa­ni Tra­dit­sioo­ni­de­ga Ka­ra­te­kool ta­ga­si mul­lu 31. det­semb­ril val­lalt üle kan­tud 6286 eu­rot, vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se 10. mai 2018 kor­ral­du­se­le pi­di sel­le saa­ma MTÜ Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool. Siht­fi­nant­see­ri­mis­le­pin­gu Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li ju­hi Mar­gus Soo­mi­ga all­kir­jas­tas val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si pa­be­ril 31. det­semb­ril, sa­mal päe­val kin­ni­tas uus koa­lit­sioon val­la­va­lit­su­se ame­tis­se ja Ur­mas Kirt­si sai all­kir­jaõi­gu­se. Mar­gus Soom on le­pin­gus­se kir­ju­ta­nud, et pa­lub ra­ha üle kan­da MTÜ-le Jaa­pa­ni Tra­dit­sioo­ni­de­ga Ka­ra­te­kool.

Ka on re­vis­jo­ni­ko­mis­jon leid­nud, et Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool ei vas­ta toe­ta­ta­va spor­di­klu­bi­ nõue­te­le, maks­ma­ta oli sun­ni­ra­ha and­me­kait­seins­pekt­sioo­ni­le ja koh­tu­täi­tur ares­ti­nud võ­la kat­teks klu­bi­le kuu­lu­va sõi­duau­to. Ko­mis­jon ar­vab, et taht­li­kult mõ­ju­või­mu ka­su­ta­des on alu­se­tult suu­na­tud toe­tust tei­se­le klu­bi­le, et väl­ti­da sun­ni­ra­ha ko­hus­tu­se täit­mist.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et trahv ja vii­vi­sed on nüüd ta­su­tud: „Ta­su­mi­ne vii­bis mõ­ne­de eri­meel­sus­te tõt­tu. Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool töö­tab, ka­hes tree­ning­ru­pis on kok­ku paar­küm­mend last.“

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­tas re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni ak­tist ajen­da­tu­na tee­nis­tus­li­ku si­se­kont­rol­li, et väl­ja sel­gi­ta­da, kas ra­ha üle kand­mi­ne oli sea­dus­lik. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val si­se­kont­rol­li tu­le­mu­se­le tu­gi­ne­des, et po­le põh­just al­ga­ta­da toe­tu­se ta­ga­si­nõud­mi­se me­net­lust ega väär­teo- või kri­mi­naa­las­ja mõ­ju­või­mu ku­ri­tar­vi­ta­mi­se või muu­del tun­nus­tel. Val­la­va­lit­sus leiab, et as­ja­ko­ha­ne oleks kaa­lu­da ja va­ja­du­sel te­ha jä­re­le­val­vet toe­tu­se sih­tots­tar­be­li­se ka­su­ta­mi­se üle Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lis, kaa­lu­da ja va­ja­du­sel koos­ta­da te­ge­vus­ka­va spor­di­toe­tus­te ot­sus­ta­mi­se ja väl­ja­maks­mi­se ühe­tao­li­seks ra­ken­da­mi­seks val­las te­gut­se­va­te­le spor­dik­lu­bi­de­le.

Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas toi­me­tu­se­le, et all­kir­jas­tas ka­ra­te­koo­li­ga le­pin­gu, mis oli üle poo­le aas­ta ol­nud sõl­mi­ma­ta: „Täit­sin val­la­va­lit­su­se keh­ti­vat kor­ral­dust. Oli aas­ta vii­ma­ne päev, sain all­kir­jaõi­gu­se si­su­li­selt vii­ma­sel mi­nu­til. Val­laee­lar­ve on kas­sa­põ­hi­ne, lu­ba­tud ra­ha tu­li aas­ta lõpus üle kan­da. Mi­nu vi­ga on, et all­kir­jas­ta­tud le­ping re­gist­ree­ri­ti veeb­rua­ris, oli val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­ti üm­ber­ko­li­mi­ne, uue val­la­va­lit­su­se töö­le­ra­ken­da­mi­ne, kuid lepingu hilisem registreerimine ei mõjuta selle kehtivust. Sihtfinantseeringuga määratud toetusi on lepingu osapoole palvel varemgi üle kantud teisele rahasaajale.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la koo­lid saa­vad HEV õp­pe­va­hen­di­teks üle 42 000 eu­ro