Kuu­sa­lu val­la pe­da­goo­gi­de töö­ta­su

803

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ühe­hääl­selt val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­ga­mää­rad 2018. aas­taks – põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja töö­ta­su alam­määr täis­tööa­ja­ga töö­ta­mi­se kor­ral on ala­tes jaa­nua­rist 1150 eu­rot kuus ehk va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud uus alam­määr. Sel­lest sõl­tu­valt suu­re­neb ka õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­te ja di­rek­to­ri­te töö­ta­su, mis on vas­ta­valt 110 ja 120 prot­sen­ti alam­mää­rast. Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes töö­ta­va­te hu­vi­juh­ti­de, las­teaiaõ­pe­ta­ja­te, hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te, koo­li rin­gi­juh­ti­de, lo­go­pee­di­de, eri­pe­da­goo­gi­de, koo­lip­süh­ho­loo­gi­de, sot­siaal­pe­da­goo­gi­de ja in­fo­juh­ti­de-ha­ri­dus­teh­no­loo­gi­de töö­ta­su alam­mää­raks jääb täis­koor­mu­se kor­ral en­di­selt 1050 eu­rot kuus, na­gu keh­tes­ta­ti ala­tes mul­lu sep­temb­rist. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et val­la pal­gal ole­va­te ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­su alam­mää­ra on ka­vas tõs­ta 1. aprillist, nagu tehti mulluse esimese palgatõusuga.

Eelmine artikkelEes­ti MV kä­si­pal­lis jät­ka­tak­se va­he­tur­nii­ri­de­ga
Järgmine artikkelVana puur­kaev võib ta­kis­ta­da uue ra­ja­mist