Kuu­sa­lu val­la MTÜ­de ja et­te­võt­ja­te mei­li­lis­tid

879

Val­la­va­lit­sus saa­tis kõi­gi­le Kuu­sa­lu val­las re­gist­ree­ri­tud et­te­võ­te­te­le e-kir­ja­ga kut­se lii­tu­da ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te mei­li­lis­ti­ga. Kut­seid saa­de­ti üle tu­han­de, vas­ta­sid ja gru­pi­ga nõus­tu­sid lii­tu­ma 323. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo: „Kut­su­me en­dast tea­da and­ma ka neid et­te­võt­jaid, kel­le fir­ma on re­gist­ree­ri­tud mu­jal, kuid te­gut­se­vad Kuu­sa­lu val­las. Plaan on el­lu ära­ta­da et­te­võt­ja­te ümar­laud, mis vii­ma­ti käis koos 2015. aas­tal.“ Kä­sil on ka MTÜ­de ehk va­baü­hen­dus­te mei­li­lis­ti kor­ras­ta­mi­ne, Fa­ce­boo­kis ja val­la ko­du­le­hel on üles­kut­se saa­ta oma kon­tak­tand­med neil, kes va­rem po­le sel­les­se grup­pi kuu­lu­nud. Mei­li­lis­ti kau­du on MTÜ­del va­he­ta­da oma­va­hel in­fot.

Eelmine artikkelKeh­ra rah­vus­te päev tõi kok­ku tun­tud fol­kan­samb­lid
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus on ala­nud