Kuu­sa­lu val­la me­hed jõud­sid Prant­sus­maal va­na­de kar­ti­de või­du­sõi­dus pje­des­taa­li­le

1329
Es­to­nia ret­ro­kar­ti­de mees­kond Prant­sus­maal Mi­re­court`is: FRED KE­SA, UR­MAS PA­JU­METS, ÜLAR JEB­LA­KOV ja JAA­NUS NIIL­SON. Fo­to Sün­ne Pa­ju­mets

JAA­NUS NIIL­SON Kiiust ja UR­MAS PA­JU­METS Kuu­sa­lust said Ret­ro­kart Fran­ce ka­ri­ka­võist­lu­sel Mi­re­court`is Ees­ti nel­ja­liik­me­li­se võist­kon­na­ga kol­man­da ko­ha.

Seit­se aas­tat ta­ga­si oma kesk­koo­liaeg­se­te kar­ti­de­ga taas võist­le­ma ha­ka­nud Ur­mas Pa­ju­mets ja Jaa­nus Niil­son jõud­sid üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel ta­ga­si Prant­sus­maalt. Nad osa­le­sid seal ret­ro- ehk vin­ta­ge kar­ti­de rah­vus­va­he­lis­tel ka­ri­ka­võist­lus­tel koos oma ku­na­gis­te ri­vaa­li­de ja sõp­ra­de Fred Ke­sa­ga Mu­ras­test ning Ülar Jeb­la­ko­vi­ga Ta­ba­sa­lust.

Ur­mas Pa­ju­mets kir­jel­dab, et võist­lus­tel rää­gi­ti pea­mi­selt prant­su­se kee­les, mil­lest nad aru ei saa­nud. Kui au­ta­sus­ta­mi­sel hüü­ti „Es­to­nia“, oli ül­la­tus suur – nad saa­vu­ta­sid võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses kol­man­da ko­ha. Said au­hin­naks võist­kon­na­ka­ri­ka ja igaüks ka väik­se­ma ka­ri­ka.

„Meie osa­le­si­me kesk­mi­se va­nu­seast­me­ga kar­ti­del, mis on ehi­ta­tud 1984. aas­tal või va­rem. Va­na­de kar­ti­de pu­hul ei võis­tel­da üks­tei­sest möö­da ki­hu­ta­mi­ses, võit­jaks ei ni­me­ta­ta mit­te kõi­ge kii­re­mat, vaid sõi­ta tu­leb üht­la­selt, sta­biil­selt. Osa­le­jaid oli 8 rii­gist – pea­le meie veel Šveit­sist, Bel­giast, Prant­sus­maalt, Hol­lan­dist, Sak­sa­maalt, Itaa­liast, Tšeh­hist. Võist­le­jaid üle 70. Meie mees­kon­nal õn­nes­tus ko­gu­da 40 punk­ti. Võit­sid prants­la­sed, tei­se ko­ha sai Tšeh­hi mees­kond, kui­gi seal oli üks tšehh, tei­sed olid prants­la­sed,“ rää­kis Ur­mas Pa­ju­mets, kes on Ees­ti ret­ro-kar­ti­de tii­mi mänedžer ja võist­lus­rei­si­de pea­kor­ral­da­ja.

Esi­me­ne suu­rem rah­vus­va­he­li­ne võist­lus oli Kuu­sa­lu val­la mees­tel kolm aas­tat ta­ga­si Root­sis, kus te­gid kaa­sa Kar­ting CIK-FIA meist­ri­võist­lus­te fi­naa­lis. Seal sõi­tis kol­man­da eest­la­se­na Ta­nel Too­min­gas. Ret­ro kar­did ehk his­too­ri­kud läk­sid ra­ja­le fi­naal­sõi­tu­de lõu­na­pau­si ajal niiöel­da soo­jen­dus­bän­di­de­na, et rah­va­le tut­vus­ta­da kar­di­sõi­du aja­lu­gu.

Ku­na Root­sis läks häs­ti, said ka­ri­kad edu­ka ret­ro­sõu ja ma­si­na­te­ga tri­ki­ta­mi­se-drif­ti­mi­se eest, oli neil või­ma­lus osa­le­da kar­di MMi fi­naa­lis mul­lu Bel­gias ja tä­na­vu sep­temb­ris lä­he­vad Itaa­lias­se MMi­le. Üle-eel­mi­sel aas­tal käi­sid nad Prant­sus­maal Trop­hee de Fran­ce ka­ri­ka­võist­lu­sel.

Kor­ra on nad ju­ba sel aas­tal Itaa­lias võis­tel­nud – sõit­sid oma ma­si­na­te­ga mai lõ­pus toi­mu­nud va­na­de kar­ti­de sõuü­ri­tu­sel, mis on his­too­ri­ku­te­le Eu­roo­pa suu­rim. Seal pre­sen­tee­ri­tak­se re­no­vee­ri­tud kar­te. Kuu­sa­lu val­la ret­ro­kar­ti­de oma­ni­kud said eksk­lu­siiv­su­se ka­ri­kaid – Nõu­ko­gu­de Lii­du ajast pä­rit va­na­de kar­ti­de re­no­vee­ri­mi­se eest. Jaa­nus Niil­son päl­vis ka sõi­du­ka­ri­ka – nõu­ko­gu­deaeg­sed kar­did li­bi­se­vad ehk drif­ti­vad kur­vi­des häs­ti.

Ur­mas Pa­ju­mets sõ­nas, et te­ma on ha­ka­nud nüüd kok­ku pa­ne­ma veel va­ne­mat kar­ti, 1960nda­te lõ­pus teh­tud Es­to­nia K5-M – sel­li­se­ga sõi­tis te­ma isa Hu­bert Sõ­gel, Kuu­sa­lu Teh­ni­kas­por­dik­lu­bi ku­na­gi­ne võist­le­ja. Kuu­sa­lu Teh­ni­kas­por­dik­lu­bi kar­di­sõit­ja oli ka Jaa­nus Niil­so­ni isa En­del Niil­son ning hil­jem olid mõ­le­ma po­jad.

Ur­mas Pa­ju­met­sa ja Jaa­nus Niil­so­ni kar­ti­de raa­mid pä­ri­ne­vad 1983. aas­tast, ühel on Mins­ki moo­tor, tei­sel Tšeh­hos­lo­vak­kias val­mis­ta­tud moo­tor.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu staa­dio­nil on nüüd tree­ner MAR­GUS KEER­MA mä­les­tus­pink
Järgmine artikkelSõnumitoojas 7. augustil