Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses

820

1. det­semb­ril Kuu­sa­lus val­la lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel uju­mi­ses oli 87 osa­võt­jat. Ka­vas olid 50 meet­ri va­ba-, lib­lik-, rin­nu­li- ja se­li­liu­ju­mi­ne ning 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ne.

Ül­dar­ves­tu­ses tu­lid ku­ni 13aas­tas­te seas võit­jaks Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ja Ar­ti Hein­maa, 14-25aas­tas­te hul­gas Kir­si­ka Ki­vi­mäe ja Ja­kob Mat­tias Oja, va­nu­sek­las­sis 26-45 Ei­li Paap ja Jaa­nus Rand­laht, 46-65aas­tas­test Ma­ri­na Be­re­zevs­ka­ja ja Ma­rek Mil­ler ning üle 66aas­tas­test Sir­je Vool­maa ja Lem­bit Laht.

Ku­ni 13aas­tas­test tüd­ru­ku­test või­tis kõik viis dis­tant­si Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, lib­li­ku­ju­mi­se aja­ga 33,68 se­kun­dit, va­ba­uju­mi­se 29,62 se­kun­di­ga, rin­nu­liu­ju­mi­se 38,73 se­kun­di­ga, se­li­liu­ju­mi­se 33,40 se­kun­di­ga ja komp­lek­su­ju­mi­se aja­ga 1.14,45 mi­nu­tit. Lib­li­ku­ju­mi­ses järg­ne­sid Em­ma So­fia Loo­tus (35,79) ja Car­men Ma­rie Aa­vik (35,79), va­ba, rin­nu­li- ja komp­lek­su­ju­mi­ses Jo­han­na Sü­da (30,66; 39,84 ja 1.18,94) ning Em­ma So­fia Loo­tus (30,77; 42,82 ja 1.19,20), se­li­liu­ju­mi­ses Em­ma So­fia Loo­tus (35,20) ja Jo­han­na Sü­da (35,93).

14-25aas­tas­te nei­du­de-nais­te lib­li­ku­ju­mi­se või­tis Kir­si­ka Ki­vi­mäe (36,45) Gi­ze­la Gu­ni­ni (39,12) ees. Kir­si­ka Ki­vi­mäe oli kii­reim ka rin­nu­li- ja komp­lek­su­ju­mi­ses (42,45 ja 1.22,28). Rin­nu­liu­ju­mi­ses järg­ne­sid Gi­ze­la Gu­nin (43,47) ja Lau­ra Mu­rel (46,48), komp­lek­su­ju­mi­ses Lau­ra Mu­rel (1.22,39) ja Gi­ze­la Gu­nin (1.25,74). Va­bau­ju­mi­se või­tis Gi­ze­la Gu­nin (32,88), järg­ne­sid Eli­sa­beth Bruk (33,10) ja Lau­ra Mu­rel (33,35), se­li­liu­ju­mi­se esi­kol­mi­kus olid Lau­ra Mu­rel (35,83), Gi­ze­la Gu­nin (38,28) ja Epp Tam­me­mäe (43,08).

Nais­te va­nu­sek­las­sis 26-45 võt­tis ne­li ala­või­tu Ei­li Paap. Ta oli kii­reim va­bau­ju­mi­ses (32,40) Kris­tii­na Aru­soo (32,94) ja Kris­tel Mül­le­ri (36,19) ees, rin­nu­liu­ju­mi­ses (43,18) Kris­tii­na Aru­soo (44,11) ja Ing­rid Rand­la­he (49,71) ees, sa­mu­ti või­tis Ei­li Paap se­li­li- (36,63) ja komp­lek­su­ju­mi­se (1.22,11). Mõ­le­mas järg­nes tal­le Kris­tii­na Aru­soo (37,51 ja 1.22,24), se­li­li­dis­tant­si kol­mas oli Kris­tel Mül­ler (42.79). Vaid lib­li­ku­ju­mi­ses pi­di Ei­li Paap tun­nis­ta­ma Kris­tel Aru­soo pa­re­must – võit­ja lä­bis dis­tant­si 34,27 se­kun­di­ga, tei­se ko­ha aeg oli 37,26.

46-65aas­tas­te nais­te va­bau­ju­mi­se või­tis Ga­li­na Põrh (50,09), va­ba- ja rin­nu­li­uju­mi­se Mar­ga­ri­ta Be­re­zevs­ka­ja (39,04 ja 51,09) Tiia Rii­si (41,05 ja 53,87) ja Hil­le­ri Trei­sal­ti (1.23,58 ja 1.38,88) ees. Se­li­liu­ju­mi­se või­tis Tiia Riis (1.10,51), komp­lek­su­ju­mi­se Mar­ga­ri­ta Be­re­zevs­ka­ja (1.40,88) Tiia Rii­si (1.52,54) ja Ga­li­na Põr­hi (1.59,50) ees.

Üle 66aas­tas­te ar­ves­tu­ses või­tis kõik alad Sir­je Vool­maa, kel­le aeg oli lib­li­ku­ju­mi­ses 55,60, va­bau­ju­mi­ses 42,13, rin­nu­li- 51,20 ja se­li­li­dis­tant­sil 51,16 se­kun­dit ning komp­leks­u­ju­mi­ses 1.46,45 mi­nu­tit.

Ku­ni 13aas­tas­te pois­te lib­lik­u­ju­mi­se või­tis Kas­par Klem­mer (38,86), kõik üle­jää­nud alad Ar­ti Hein­maa. Va­ba- ja komp­lek­su­ju­mi­se esi­kol­mik oli Ar­ti Hein­maa (30,11 ja 1.22,19), Kas­par Klem­mer (33,61 ja 1.30,31) ja Karl-Se­bas­tian Aun (36,69 ja 1.41,95). Rin­nu­liu­ju­mi­ses järg­ne­sid võit­ja­le (41,69) Karl-Se­bas­tian Aun (53,13) ja Mar­kus Laar (54,98), se­li­liu­ju­mi­ses edes­tas Ar­ti Hein­maa (36,66) Se­bas­tian Id­nur­me (44,31) ja Mar­kus Laa­ri (46,43).

14-25aas­tas­te noor­mees­te lib­li­ku­ju­mi­se või­tis Fred­dy Gu­nin (30,94) Hol­ger Kop­pe­li (32,04) ja Mat­tias Ida­vai­nu (34,96) ees. Fred­dy Gu­nin oli kii­reim ka se­li­liu­ju­mi­ses (33,92), järg­ne­sid Ja­kob Matt­hias Lind­ma (34,84) ja San­der Paap (37,33). Kolm esi­koh­ta ujus väl­ja Ja­kob Mat­tias Oja, kes oli kii­reim va­ba- (27,08), rin­nu­li- (33,94) ja komp­lek­su­ju­mi­ses (1.07,40). Va­bau­ju­mi­ses järg­ne­sid Hol­ger Kop­pel (27,24) ja Fred­dy Gu­nin (29,11), rin­nu­liu­ju­mi­ses Ja­kob Matt­hias Lind­ma (35,05) ja Fred­dy Gu­nin (39,03) ja komp­lek­su­ju­mi­ses Fred­dy Gu­nin (1.11,71) ja San­der Paap (1.20,40).

26-45aas­tas­te mees­te lib­lik­u­ju­mi­se esi­kol­mik oli: Jaa­nus Rand­laht (33,88), Erk­ki Ka­se­nurm (38,41) ja Hend­rik Pe­ter­son (41,03). Va­bau­ju­mi­ses järg­ne­sid Jaa­nus Rand­la­he­le (30,47) Ola­ri Nirk (30,54) ja Hend­rik Pe­ter­son (31,67). Se­li­liu­ju­mi­se või­tis Erk­ki Ka­se­nurm (45,55), rin­nu­liu­ju­mi­se Ola­ri Nirk (39,53) Jaa­nus Rand­la­he (39,55) ja Hein­rich Sil­lan­gu (42,80) ees.

Komp­lek­su­ju­mi­se või­tis Hend­rik Pe­ter­son (1.24,66), järg­nes Erk­ki Ka­se­nurm (1.30,48).

Mees­te va­nu­sek­las­sis 46-65 võt­tis kõik esi­ko­had Ma­rek Mil­ler. Ta või­tis lib­li­ku­ju­mi­se (29,79) Ro­man Ts­ha­lo­vi (34,87) ja Jaak Ja­la­ka (1.03,02) ees. Va­bau­ju­mi­ses edes­tas Ma­rek Mil­ler (27,35) Va­le­ri Fjo­do­ro­vi (32,78) ja Tar­mo Treid (38,75), või­tis se­li­liu­ju­mi­ses Va­le­ri Fjo­do­ro­vi (nen­de ajad vas­ta­valt 33,94 ja 40,46). Rin­nu­liu­ju­mi­ses alis­tas võit­ja (33,88) Va­le­ri Fjo­do­ro­vi (45,42) ja Mat­ti Hag­gi (49,17). Komp­lek­su­ju­mi­se või­tis Ma­rek Mil­ler 1.10,63 mi­nu­ti­ga.

Üle 66aas­tas­te mees­te esi­ko­had läk­sid Lem­bit La­he­le. Te­ma või­dua­jad olid 39,80 se­kun­dit lib­lik-, 35,79 va­ba-, 46,18 rin­nu­li-, 46,04 se­kun­dit se­li­li- ning 1.28,92 mi­nu­tit komp­lek­su­ju­mi­ses. Lib­lik- ja komp­lek­su­ju­mi­ses järg­nes Rein Ka­ne (1.11,17 ja 2.12,62), va­ba- ja rin­nu­liu­ju­mi­ses Ei­no Kirss (43,00 ja 59,40) ja Rein Ka­ne (47,87 ja 1.02,68) ning se­li­liu­ju­mi­ses Rein Ka­ne (1.00,12) ja Vjats­hes­lav Sur­kov (1.15,29).

Eelmine artikkelHC Keh­ra D-klas­si poi­ste 2. koht Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor lah­kus ame­tist