Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te selt­sing

614
EMIL RUTIKU

Tei­si­päe­val, 7. jaa­nua­ril and­sid Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te koo­so­le­kul osa­le­nud 23 kü­la­va­ne­mat all­kir­ja, et on selt­sin­gu Kuu­sa­lu Val­la Kü­la­va­ne­ma­te Ümar­laud asu­ta­jad. Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku tut­vus­tas, et selt­sing on va­ba­taht­lik, sei­sab kü­lae­lu puu­du­ta­va­tes kü­si­mus­tes tead­vus­ta­mi­se, ühi­se sei­su­ko­ha ku­jun­da­mi­se ja la­hen­dus­te eest. Ees­märk on ol­la oma­va­lit­su­se­le abiks ja va­hen­da­ja kü­la­elu puu­du­ta­va­tes kü­si­mus­tes, eden­da­da kü­lae­lu. Selt­sin­gu juh­ti­mi­ne toi­mub ro­tee­ru­valt, oma­va­lit­su­se ja all­aa­su­tus­te­ga suht­le­mi­seks va­li­tak­se esin­da­ja. Veel aru­ta­ti kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di või­ma­lik­ku muut­mist, kü­la­va­ne­ma esin­dus­te­ge­vu­seks va­ja­li­ku in­fo ja kü­la­ela­ni­ke ni­me­kir­ja­de saa­mist. Rää­gi­ti ka et­te­val­mis­tus­test krii­sio­lu­kor­da­deks. Ot­sus­ta­ti, et sta­tuu­di muut­mi­se osas saa­vad kü­la­va­ne­mad et­te­pa­ne­kuid te­ha 10. veeb­rua­ri­ni, ka vallavalitsus arutab statuudi muutmist, juba esitatud ning uusi ettepanekuid, seejärel esitab parandusettepanekud. Kü­la­va­ne­ma­te järg­mi­ne koh­tu­mi­ne on 3 kuu pä­rast, siis tut­vus­tab krii­si­ko­mis­jon täp­se­maid oo­tu­si ja käi­tu­mis­ju­hi­seid krii­sio­lu­kor­da­deks.

Eelmine artikkelPõh­ja kü­la uu­sa­ren­du­se ela­nik­ke häi­rib va­li ku­ke­laul
Järgmine artikkelURMAS KIRT­SI: „Kuu­sa­lu val­lal lä­heb ra­ha­li­selt häs­ti.“