Kuu­sa­lu val­la kü­la­de jalg­pal­li­meis­ter on FC See­ned

2240
Kuu­sa­lu val­la kü­la­de meis­ter jalg­pal­lis, FC See­ned: IL­VARD EE­RIK­SOO, BRU­NO TREU­FELD, JES­SE LAU­TER, RE­NEE STAM­BERG, KA­REL TAAL, BRENT PÕH­JA­LA, KARL TAAL, JOO­NAS LAAN­PE­RE, AND­RES MÜRK, KAUR TAAL ja ees AND­REAS MO­ŽA­JEV, pil­dilt puu­dub Ser­go Treu­feld.

Lau­päe­val, 8. sep­temb­ril toi­mus Kuu­sa­lu staa­dio­nil tä­na­vu­ne Kuu­sa­lu val­la kü­la­de jalg­pal­li­tur­niir. Re­gist­ree­rus 8 võist­kon­da, kes ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi. Iga män­g kesti­s 17 mi­nu­tit, kor­ra­ga võis mees­kon­nas plat­sil ol­la 6+1 män­gi­jat.

A-alag­ru­pi või­tis 2 män­gu võit­nud ja ühe vii­gis­ta­nud FC See­ned. Kaks või­tu ja 1 vii­gi sai ka Kol­ga-Aab­la, kuid Seen­tel oli pa­rem vä­ra­va­te va­he. Alag­ru­pis sai 3. ko­ha Pä­ris­pea pool­saa­re lää­ne­kal­las 1 või­du ja ka­he kao­tu­se­ga, 7 Pöial­pois­si kao­tas kõik 3 män­gu. B ala­gru­pi või­tis täi­se­du­ga Kiiu Pii­ma­kom­bi­naat, järg­ne­sid 1 või­du, 1 vii­gi ja 1 kao­tu­se­ga Kol­ga­kü­la ning FC Noo­red, võist­kond Ink­vi­sii­to­rid jäid või­du­ta.

Vee­rand­fi­naa­lis alis­ta­sid See­ned 4:0 Ink­vi­sii­to­rid, Kol­ga-Aab­la 2:0 Noo­red, Kiiu Pii­ma­kom­bi­naat 7 Pöial­pois­si 2:0, Kol­ga­kü­la ja Pä­ris­pea pool­saa­re lää­ne­kal­da va­he­li­ne mäng lõp­pes 1:1 vii­gi­ga, pe­nal­teid rea­li­see­ris pa­re­mi­ni pool­saa­re võist­kond. Pool­fi­naa­lis alis­ta­sid See­ned 1:0 Pä­ris­pea pool­saa­re jalg­pal­lu­rid, Kol­ga-Aab­la ja Kiiu va­he­li­ne mäng lõp­pes vä­ra­va­te­ta vii­gi­ga, pe­nal­ti­see­ria sel­gi­tas, et fi­naa­li pää­seb Kol­ga-Aab­la.

Fi­naa­lis alis­tas FC See­ned Kol­ga-Aab­la 2:1. Kuu­sa­lu val­la kü­la­de meist­riks tul­nud mees­kon­nas män­gi­sid Il­vard Ee­rik­soo, Bru­no Treu­feld, Jes­se Lau­ter, Re­nee Stam­berg, Ka­rel Taal, Brent Põh­ja­la, Karl Taal, Joo­nas Laaan­pe­re, And­res Mürk, Kaur Taal, And­reas Mo­ža­jev ja Ser­go Treu­feld.

Tei­seks tul­nud Kol­ga-Aab­la kü­la eest män­gi­sid Kris­to Vald­na, Mar­kus Si­sas, Rai­vo Roo­põld, Ken­neth Kröönst­röm, Ser­gei Spaš­tšans­ki, Mait Kröönst­röm, Mi­ki­ta Pol­ja­kov, Mar­gus Kröönst­röm ja Kei­jo Õu­na­puu.

3.-4. ko­ha män­gus alis­tas Kiiu Pii­ma­kom­bi­naat Pä­ris­pea pool­saa­re lää­ne­kal­da 2:1, 5.-6. ko­ha män­gus Kol­ga­kü­la FC Noo­red 3:1 ning 7.-8. ko­ha män­gus Ink­vi­sii­to­rid 7 Pöial­pois­si 2:0.

Kol­me pa­re­mat au­ta­sus­ta­ti kui Kuld­set, Hõ­be­dast ja Pronk­sist kü­la. Eriau­hin­nad said Sil­ver Raud­sepp (Vin­ge võ­lur), Jes­se Lau­ter (Nak­sa­kas noor), Mait Kröönst­röm (Va­ra veel ma­ha kan­da), Kaur Taal (Kan­geim kü­la­mees), Ree­si Kus­lap (Ko­be­daim kü­lanaine), Krist­jan Too­min­gas (Täp­seim ta­lu­mees), Joo­sep Mürk (Kind­laim kin­nas), võist­kond 7 Pöial­pois­si (Put­sad täit­sa põh­jas) ja Ka­rel Kut­ser (Stiil­seim soo­ri­tus).

Tur­nii­ril löö­di kok­ku 51 vä­ra­vat, pa­ri­mad vä­ra­va­kü­tid olid Krist­jan Too­mi­gas (Kiiu Pii­ma­kom­bi­naat), Kaur Taal (FC See­ned) ja Pent Paal­berg (Kol­ga­kü­la), kes igaüks lõi 3 vä­ra­vat.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kerg­liik­lus­teest
Järgmine artikkelMoo­dulk­las­sid lee­ven­da­vad Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­puu­dust