Kuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list AL­VI KARP

1045

8_42 Alvi KarpAla­tes eel­mi­se nä­da­la kol­ma­päe­vast, 17. ok­toob­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­ma­jas juh­ti­va hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti­na Al­vi Karp (pil­dil), kes vii­ma­sed 10 aas­tat on ela­nud Kuu­sa­lu val­la Sõit­me kü­las. Ta osa­les Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, kus sel­le­le ame­ti­ko­ha­le oli 3 kan­di­daa­ti. Al­vi Karp lõ­pe­tas 2009. aas­tal ma­gist­rik­raa­di­ga Tal­lin­na Üli­koo­li sot­siaal­töö eria­la. Ta on pä­rit Ida-Vi­ru­maalt Ii­sa­ku val­last, ala­tes 2001. aas­tast ku­ni 2018 veeb­rua­ri­ni töö­tas Il­lu­ka val­la sot­siaal­töö­ta­ja­na, koon­da­ti seo­ses hal­dus­re­for­mi ja ühi­ne­nud val­la sot­siaal­töö reor­ga­ni­see­ri­mi­se­ga. Al­vi Karp üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kon­kurss an­dis või­ma­lu­se kan­di­dee­ri­da ko­du­val­las eria­la­se­le töö­le: „Ko­gu Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­o­sa­kond on nüüd töö­ta­ja­te­ga komp­lek­tee­ri­tud, saa­me jao­ta­da töö­koor­must üht­la­se­malt ning sel­le võr­ra ini­mes­te­ga roh­kem su­hel­da. Abi­val­la­va­nem Anu Kirs­ma­ni sot­siaal­hoo­le­kan­de, las­te­kait­se ja ter­vis­hoiu vald­kon­da puu­du­ta­vad tööü­le­san­ded jao­tu­vad osa­kon­na töö­ta­ja­te va­hel vald­kon­ni­ti.“ Ala­tes no­vemb­rist töö­tab val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti­na Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju, kes se­ni on val­la­ma­jas tööl pe­re­de tu­gii­si­ku­na.

Eelmine artikkelNor­dic Hou­ses Disc Gol­fil on ain­sa­na maail­mas kõik ra­jad ka­tu­sea­lus­te­ga
Järgmine artikkel24 aastat Sõnumitoojat