Kuu­sa­lu val­la ju­ris­ti­na hak­kas töö­le MEE­LI VAA­RIK

1344
Meeli Vaarik

Ala­tes es­mas­päe­vast, 22. ap­ril­list töö­tab Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ju­rist Mee­li Vaa­rik (pil­dil), kel­le tööü­le­san­ded on val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke ju­rii­di­li­ne nõus­ta­mi­ne, val­la hal­du­sak­ti­de et­te­val­mis­ta­mi­ne, kon­sul­tee­ri­mi­ne le­pin­gu­te ja han­ge­te me­net­le­mi­sel, val­la esin­da­mi­ne koh­tus. Mee­li Vaa­rik töö­tas se­ni ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis, en­ne se­da oli tööl Har­ju maa­va­lit­su­ses. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil oli aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­taeg 28. veeb­rua­ril. Kan­di­daa­te oli 7, neist 3 kut­su­ti vest­lu­se­le. Ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik-si­se­kont­ro­lör Jaan Var­ter ja val­la­sek­re­tä­ri asen­da­ja Es­ta Nurm­sa­lu, va­li­sid võit­jaks Mee­li Vaa­ri­ku. Ta üt­leb, et kan­di­dee­ris, ku­na töö Kuusalu vallavalitsuses on mitmekülgne ja huvitav, töö on linnast väljas, kodule lähedal. Tema kodu on Jõelähtme vallas.