Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­gad

679
Kuusalu vald.

Ala­tes 1. ap­ril­list on tõs­te­tud töö­ta­su alam­mää­ra Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de as­sis­ten­ti­del 850 eu­ro­ni ja õpe­ta­ja abi­del 750 eu­ro­ni kuus. Noor­soo­töö­ta­ja­te ja noor­soo­töö koor­di­naa­to­ri­te töö­ta­su alam­mää­ra ar­vu­ta­mi­se alus on ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­ga alam­mää­r – 1250 eu­rot kuus. Sa­ma ot­su­se­ga võrd­sus­tas val­la­vo­li­ko­gu hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te töö­ta­su üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpe­ta­ja­te pal­ga alam­mää­ra­ga. Ba­ka­lau­reu­sek­raa­di­ga õpe­ta­ja­te ta­su on 5 prot­sen­ti ja kesk­eri­ha­ri­du­se kor­ral 10 prot­sen­ti ma­da­lam, kui on ma­gist­rik­raa­di­ga õpe­ta­jal. Nen­deks pal­ga­tõu­su­deks ku­lub Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest tä­na­vu 115 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­las on las­teae­da­de ja koo­li­de pe­da­goo­gi­de töö­ta­sud ol­nud võrd­sed aas­taid, as­sis­ten­ti­de ja õpe­ta­ja abi­de töö­ta­su kas­vas nüüd li­gi 30 prot­sen­ti.

Eelmine artikkelKol­ga muu­seum pa­neb kok­ku näi­tust õmb­le­mi­sest
Järgmine artikkelKeh­ra güm­naa­siu­mis on val­la kol­me koo­li Nu­ti­kas La­bor