Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents

499

Tu­le­val ree­del, 29. märt­sil on Kuu­sa­lu val­la koo­li­de õpi­la­sed ko­duõp­pe­päe­val, pe­da­goo­gid ko­gu­ne­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­li ha­ri­dus­kon­ve­rent­si­le. Val­la ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni sõ­nul oo­da­tak­se osa­le­ma ka kõi­ki tei­si hu­vi­li­si, mit­te ai­nult õpe­ta­jaid: „Sü­gi­sel kor­ral­da­tud kä­ra­jad oli idee­kor­je ha­ri­du­se aren­gu­ka­va jaoks, kon­ve­rent­sil soo­vi­me suu­ren­da­da val­la ha­ri­du­s­asu­tus­te oma­va­he­list koos­tööd ja tut­vus­ta­da pa­re­maid prak­ti­kaid. Meie val­la ha­ri­du­se­lus toi­mub pal­ju hu­vi­ta­vat ja head, an­na­me õpe­ta­ja­te­le või­ma­lu­se se­da ja­ga­da.“ Päe­va esi­me­ses poo­les osa­le­tak­se 4 töö­rüh­mas, mis toi­mu­vad pa­ral­leel­se­te ses­sioo­ni­de­na, iga osa­le­ja saab re­gist­ree­ru­des va­li­da nel­ja tee­ma va­hel. Kok­ku on tee­ma­sid 16, näi­teks ter­vi­se­eden­dus ja õue­sõ­pe, pro­jek­ti­tööd, ühi­sü­ri­tu­sed lap­se­va­ne­ma­te­ga, muu­si­ka­li­se hu­vi­ha­ri­du­se aren­gud, ohud ja või­ma­lu­sed, koo­li­val­mi­du­se hin­da­mi­ne män­gu­li­ses vor­mis, Ki­Va va­ja­lik­kus, isi­ku­pä­ras­ta­tud õpe ja pal­ju muud, esin­da­tud on val­la kõik koo­lid ja las­teaiad. Kon­ve­rent­si tei­ses poo­lest te­hak­se vi­deo­sal­ves­tus, siis on kü­la­li­se­si­ne­ja­te et­te­kan­ded. Päe­va lõ­pus tut­vus­tab Ri­vo Noor­kõiv kok­ku­võ­tet Kuu­sa­lu val­la koh­ta teh­tud uu­rin­gust rah­vas­ti­ku aren­gust ja või­ma­li­kust tu­le­vi­kust.