Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­le­pe

1637

Käe­so­lev kok­ku­le­pe on ava­tud lii­tu­mi­seks kõi­gi­le vo­li­ko­gu liik­me­te­le, kes soo­vi­vad ühi­selt ra­ken­da­da oma tead­mi­sed, tah­te ja ener­gia Kuu­sa­lu val­la kii­re­maks ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­da­mi­seks ning val­la ees seis­va­te prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­seks, ee­lis­ta­des val­la hu­ve vo­li­ni­ku isik­li­ke­le ja va­li­mis­lii­du/era­kon­na po­lii­ti­lis­te­le hu­vi­de­le. Vo­li­ni­kud koos­ta­vad igal aas­tal koos ee­lar­ve­ga te­ge­vus­ka­va la­hen­da­mist va­ja­va­te põ­hip­rob­lee­mi­de koh­ta. Pe­rioo­dil 2017-2021 va­ja­vad järg­mi­sed põ­hi­tee­mad la­hen­da­mist:

1. KAA­SA­MI­NE ot­sus­tus­prot­ses­si­des ei ole ol­nud pii­sav, tu­leb lei­da uu­si toi­mi­vaid la­hen­du­si ko­gu­kon­da­de kaa­sa­mi­seks val­la elu juh­ti­mi­sse. Ra­ken­da­me kaa­sa­va ee­lar­ve­me­net­lu­se või suu­ren­da­me ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de ra­has­tust.

2. VAL­LA KU­VAN­DIS tu­leb tõs­ta esi­le val­da ise­loo­mus­ta­vad väär­tu­sed ja muu­ta need va­ja­li­ke te­ge­vus­te­ga pa­re­mi­ni näh­ta­vaks.

3. HA­RI­DU­SE kva­li­teet on val­la kon­ku­rent­si­või­me võt­me­kü­si­mus. Muu­tu­va õpi­kä­sit­lu­se või­mal­da­mi­seks op­ti­mee­ri­me koo­li­võr­gu juh­ti­mi­se ja ku­lud, la­hen­da­me Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mip­rob­lee­mi, re­no­vee­ri­me Kol­ga koo­li spor­di­ra­ja­ti­sed, va­ja­du­sel uuen­da­me koo­li­de ja las­teae­da­de ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se kor­ral­du­se.

4. EA­KA­TE HOO­LE­KAN­DE tee­nus­te maht ja kva­li­teet va­jab aren­da­mist. Kor­ral­da­me kon­kur­si pan­sio­naa­di ra­ja­mi­seks.

5. HU­VI­HA­RI­DUS on val­la üks tu­ge­vu­si. Suu­ren­da­me las­te hu­vi­te­ge­vus­te ja spor­ti­mis­või­ma­lus­te ra­has­ta­mist, loo­me fon­di noor­te omaal­ga­tus­te ra­has­ta­mi­seks. Kol­ga­kü­la spor­di­baas on ka­su­ta­ma­ta po­tent­siaal piir­kon­na va­baa­ja­te­ge­vus­te aren­da­mi­sel. Koos­töös hu­vig­rup­pi­de­ga sel­gi­ta­me või­ma­lu­sed aren­guks.

6. TEE­DE AREN­GU­KA­VA täien­da­me ja muu­da­me, et kõik olu­li­sed val­la­teed saak­sid tol­mu­va­baks. In­ves­tee­ri­me val­la tee­de must­kat­te al­la vii­mi­seks nel­ja aas­ta­ga li­gi­kau­du 400 000 eu­rot.

7. VAL­LA ÜLDP­LA­NEE­RING on olu­li­ne alus­do­ku­ment ja ühis­kond­lik kok­ku­le­pe, mis loob eel­du­sed val­la ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­guks. Vii­me lõ­pu­ni uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ning keh­tes­ta­mi­se.

8. ME­REN­DU­SE­GA seo­tud po­tent­siaa­li ka­su­tu­sel võt­mi­seks tu­ris­mi, ka­lan­du­se, kul­tuu­ri­pä­ran­di ja hu­vi­ha­ri­du­se vald­kon­da­des koos­ta­me st­ra­tee­gia ning loo­me eel­du­sed, et te­kiks ko­gu val­la me­re­pii­ri ula­tu­ses sa­da­ma­te ja ran­du­mis­koh­ta­de koos­töö­võr­gus­tik, mis hak­kaks töö­le me­re­vä­ra­va­na.

9. VAL­LA ST­RA­TEE­GIA­DO­KU­MEN­DID (aren­gu­ka­vad, pla­nee­rin­gud, ee­lar­vest­ra­tee­gia) on täit­mi­seks, muu­tu­nud va­ja­dus­te­le rea­gee­ri­mi­seks me­net­le­me ava­li­kult ja lä­bi­paist­valt as­ja­ko­ha­se st­ra­tee­gia­do­ku­men­di muu­da­tu­se ning pea­me vo­li­ko­gus ja val­la­va­lit­su­ses sel­lest kin­ni.

10. VAL­LA KES­KU­SE­NA näe­me Kuu­sa­lu ale­vik­ku. Val­la ela­ni­ke­le va­ja­li­ke eri­ne­va­te ava­li­ke tee­nus­te pa­re­maks kät­te­saa­da­vu­seks loo­me ja pa­ran­da­me sel­leks va­ja­lik­ke tin­gi­mu­si.

11. LOK­SA lin­na­ga alus­ta­me lä­bi­rää­ki­mi­si ava­li­ke tee­nus­te, eel­kõi­ge ha­ri­dus-, sot­siaal- ja ühist­rans­por­di vald­kon­da­des, koos­töö aren­da­mi­seks ning ees­mär­gi­ga et­te val­mis­ta­da oma­va­lit­sus­te või­ma­lik­ku ühi­ne­mist 2021. aas­ta va­li­mis­teks.

Ees­mär­gi­ga ta­ga­da vo­li­ko­gu ning moo­dus­ta­ta­va uue val­la­va­lit­su­se tu­le­mus­lik töö­le ra­ken­da­mi­ne ning eda­si­ne va­li­mis­pe­rioo­di­de üle­ne ta­sa­kaa­lus­ta­tud koos­töö, lep­pi­sid al­la­kir­ju­ta­nud kok­ku järg­mis­tes juh­ti­mis­põ­hi­mõ­te­tes:

1. VO­LI­KO­GU ESI­ME­HE kan­di­daat on va­li­mis­tel enim hää­li saa­nud vo­li­nik. Isi­ku loo­bu­mi­se kor­ral lei­takse uus kan­di­daat te­ma et­te­pa­ne­kul.

2. VO­LI­KO­GU ASEE­SI­ME­HE kan­di­daa­di esi­tab va­li­tuks osu­tu­nud vo­li­ko­gu esi­mees.

3. VO­LI­KO­GU KO­MIS­JO­NI­DE ESI­MEES­TE kan­di­daa­did lei­tak­se lä­bi­rää­ki­mis­te teel, ar­ves­ta­des vo­li­ni­ke tead­mi­si ja ko­ge­mu­si ning soo­ve. Asee­si­me­he po­sit­sioo­ni pa­ku­tak­se käe­so­le­va kok­ku­lep­pe­ga mit­te lii­tu­nud vo­li­ni­ke­le.

4. AVA­LI­KU KON­KUR­SI­GA täi­de­tak­se kõi­gi val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke ja töö­ta­ja­te ame­ti­ko­had. Vä­lis­ta­me po­lii­ti­lis­te ame­ti­koh­ta­de tek­ki­mi­se. Vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tu­se­ga kan­di­daa­di puu­du­mi­sel lei­tak­se ka val­la­va­nem ava­li­ku kon­kur­si­ga.

5. VAL­LA­VA­LIT­SU­SE koos­sei­su kuu­lu­vad val­la­va­nem, abi­val­la­va­ne­mad ja vo­li­ni­ke esin­da­jad. Käe­so­le­va kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­nud iga viie vo­li­ni­ku koh­ta kuu­lub val­la­va­lit­sus­se üks esin­da­ja. Vo­li­ni­ke iga esin­da­ja va­li­vad, esi­ta­vad ja asen­da­vad viis vo­li­nik­ku ühi­selt. Ju­hul, kui val­la­va­ne­maks on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­nud isik, loe­tak­se ka te­da üheks vo­li­ni­ke esin­da­jaks val­la­va­lit­su­ses. Ju­hul, kui kok­ku­lep­pe on al­la­kir­ju­ta­nud al­la 15-ne vo­li­ni­ku, pa­ku­tak­se kol­mas täit­ma­ta jää­nud vo­li­ni­ke esin­da­ja koht val­la­va­lit­su­ses kas käe­s­ole­vas kok­ku­lep­pes esin­da­ma­ta vo­li­ko­gu ni­me­kir­ja­le või sõl­tu­ma­tu­le as­ja­tund­ja­le (nt val­la et­te­võt­ja­te esin­da­ja vms).

6. KOK­KU­LEP­PE all­kir­jas­ta­nud vo­li­ni­kud ko­gu­ne­vad vä­he­malt üks kord kuus val­la juh­ti­mi­se ja käe­so­le­va kok­ku­lep­pe täit­mi­se­ga seo­tud tee­ma­de ava­meel­seks ja konst­ruk­tiiv­seks aru­ta­mi­seks. Kok­ku­kut­su­mi­se ja et­te­val­mis­ta­mi­se kor­ral­da­vad vo­li­ko­gu esi­mees ja val­la­va­nem. Igal kok­ku­lep­pe osa­li­sel on õi­gus tõs­ta üles ühist aru­ta­mist va­ja­vaid kü­si­mu­si ja nen­de aru­ta­mi­ne tu­leb kor­ral­da­da mõist­li­ku aja jook­sul.

7. KOO­SO­LE­KU­TEL ei hää­le­ta­ta, vaid ra­ken­da­tak­se kon­sen­susp­rint­sii­pi. Neid kü­si­mu­si, mil­le osas kon­sen­sust ei saa­vu­ta­ta, ei lü­li­ta­ta järg­mi­se val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­da. Kon­sen­su­se saa­nud kü­si­mus­tes hää­le­ta­vad kok­ku­lep­pe­le al­la­kir­ju­ta­nud vo­li­ko­gu is­tun­gil üht­selt.

8. KON­SEN­SU­SE mit­te saa­vu­ta­mi­sel ka­hel jär­jes­tik­ku­sel koo­so­le­kul, lü­li­ta­tak­se kü­si­mus ik­ka­gi vo­li­ko­gu päe­va­kor­da ning vo­li­ni­kud hää­le­ta­vad vas­ta­valt oma ee­lis­tu­se­le.

9. ERI­MEEL­SU­SED kok­ku­lep­pe­le al­la­kir­ju­ta­nu­te va­hel la­hen­da­tak­se lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na. Al­la­kir­ju­ta­nud hoi­du­vad vas­tas­ti­kus­test süü­dis­ta­mi­sest ava­lik­ku­se ees või muul vii­sil üks­tei­se mai­ne kah­jus­ta­mi­sest. Kõik prob­lee­mid la­hen­da­tak­se ühi­selt heas usus, val­la­vo­li­ko­gu ning val­la­va­lit­su­se head töö­või­met sil­mas pi­da­des.

Käe­so­lev kok­ku­lep­pe on sõl­mi­tud hea tah­te­ga vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se se­ni­sest tu­le­mus­li­ku­maks te­ge­vu­seks val­la kii­re­ma ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­gu ja val­lae­la­ni­ke hu­ve sil­mas pi­da­des.

Kok­ku­lep­pe­ga ühi­ne­nud vo­li­ko­gu liik­med on kin­ni­ta­nud se­da oma all­kir­ja­ga.

Eelmine artikkelHC Keh­ra poi­sid on D2-klas­si Ees­ti MV 3. ko­hal
Järgmine artikkelSPORDIUUDISED