SPORDIUUDISED

977

Aru­kü­la tõu­sis Ees­ti saa­li­jalg­pal­li II lii­ga liid­riks. Pü­ha­päe­val, 21. jaa­nua­ril Aru­kü­las toi­mu­nud män­gus alis­ta­ti se­ni­ne lii­der Kad­ri­na 10:3 ning Aru­kü­la tõu­sis 18 punk­ti­ga uueks liid­riks. Ani­ja JK alis­tas 19. jaa­nua­ril Keh­ras JK Kark­si 10:3 ning tõu­sis sa­mu­ti ko­ha võr­ra, 6 punk­ti­ga ol­lak­se nüüd 4. ko­hal.

20. jaa­nua­ril Tal­lin­nas toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel ka­ra­te­võist­lu­sel Es­to­nian Open või­tis Kuu­sa­lu noor ka­ra­te­ka Bo­ris Mas­te­rov (IVL) U14 klas­sis 3. ko­ha. Ku­ni 40 kg noor­mees­te seas alis­tas Bo­ris Mas­te­rov Mak­sim Voi­to­vi­tši Ve­ne­maalt ja Leo­nard Puo­la­kai­ne­ni (Bu­doArt), kuid kao­tas see­jä­rel hi­li­se­male võit­ja­le Cle­ment Moen­si­le Luk­se­bur­gist, kes alis­tas fi­naal­ma­tšis kreek­la­se Di­mit­rios Ko­le­ni­se.

Käsi­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­te esi­lii­gas män­gis HC Keh­ra/Pri­mend kol­ma­päe­val, 17. jaa­nua­ril HC Viim­si­ga vii­ki 32:32 (16:19). Mar­ten Mitt vis­kas Keh­ra mees­kon­na re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na 11 vä­ra­vat.

Har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te 3. gru­pis alis­tas Keh­ra Snai­pers 3:0 HC Dra­gons OP­TI­PET 2 mees­kon­na. 16. jaa­nua­ril toi­mu­nud män­gus te­gid skoo­ri Ai­var Ur­va, Hen­ry Küü­ne­mäe ja Vir­go Mah­la, re­sul­ta­tiiv­seid söö­te and­sid Ar­nold Jär­ve­la, Tõ­nu Kop­pel ja Jaak Kuu­se. Snai­pers on oma gru­pi 6 mees­kon­na seas 9 punk­ti­ga 2. ko­hal.
KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mus Kol­ga ten­ni­se­hal­lis esi­me­ne tur­niir sar­jast Ees­ti 100. Sar­ja jook­sul män­gi­tak­se vä­he­malt sa­da män­gu. Esi­me­sel eta­pil olid võist­le­jad ja­ga­tud kah­te alag­rup­pi. Alag­rup­pi­de kaks pa­re­mat sel­gi­ta­sid pa­re­mus­jär­jes­tu­se. Tur­nii­ri või­tis Kal­vi Tiik, järg­ne­sid Ka­lev Ui­boup­pin, Ur­mas Kot­kas ja Ur­mas Osi­la.
MEE­LIS TALTS