Kuu­sa­lu val­la arenduss­pet­sia­lis­ti uus kon­kurss

351
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kurss aren­dus­spet­sia­lis­ti leid­mi­seks luh­tus, sest võit­ja loo­bus töö­pak­ku­mi­sest. Kok­ku oli kon­kur­sil 8 kan­di­daa­ti, vest­lu­se­le va­li­ti 4. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et pa­ku­tud töö­ta­su ei so­bi­nud ini­me­se­le, kel­le­le teh­ti et­te­pa­nek val­la­maj­ja töö­le asu­mi­seks. Ku­na töö­ta­su piir­mää­rad on keh­tes­ta­tud, jäi le­ping sõl­mi­ma­ta ning kor­ral­da­tak­se kor­dus­kon­kurss. Aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 24. juu­ni. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sib jät­ku­valt ka maas­pet­sia­lis­ti.