Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär MAI­RE LINK lah­kub ame­tist

1432

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mai­re Link esi­tas eel­mi­sel nä­da­lal lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev val­la­ma­jas on ree­del, 25. mail. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et Mai­re Link on ol­nud val­la­sek­re­tä­ri ame­tis ala­tes Kuu­sa­lu val­la taas­loo­mi­sest, ta on pa­nus­ta­nud pii­sa­valt val­la aren­gus­se, po­le va­ja­dust te­da kauem töö juu­res kin­ni pi­da­da, val­las saa­vad kaks vas­ta­va kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ini­mest te­da asen­da­da – re­fe­ren­did Lee­lo Kon­ton ja Es­ta Nurm­sa­lu. Mai­re Link põh­jen­das oma lah­ku­mi­sot­sust sel­le­ga, et jääb pen­sio­ni­le, ku­na tun­neb, prae­gu­ses po­lii­ti­li­ses olu­kor­ras on oo­tu­sed te­ma­le suu­re­mad, kui sea­dus või­mal­dab: „Esi­mest kor­da olen olu­kor­ras, kus ta­he­tak­se tõl­gen­da­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dust. Või­me ol­la ra­hu­lo­le­ma­tud, kuid po­le õi­gust sea­dust mit­te täi­ta. Pä­rast maa­va­lit­sus­te kao­ta­mist on meie nõuand­jaks mää­ra­tud ra­han­dus­mi­nis­tee­rium, sealt saa­dud nõuan­deid tu­leb akt­sep­tee­ri­da.“ Mai­re Link on Kuu­sa­lu kü­la­nõu­ko­gu- ja val­la­sek­re­tä­ri ame­tis ol­nud li­gi 41 aas­tat.

Eelmine artikkelRaasiku valla lusikapeol 28 last
Järgmine artikkelKeh­ra esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val olid ava­tud kolm koh­vi­kut