Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­r lah­kus ame­tist

1412

Ala­tes mul­lu sep­temb­rist Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­na töö­ta­nud Lii­sa Ojan­gu vii­ma­ne töö­päev sel­les ame­tis oli 7. mai. Aas­ta­va­he­tu­sest jäi ta hai­gus­le­he­le. Lii­sa Ojan­gu: „Sain 6. mail tea­te, et val­la­va­nem lõ­pe­tab mi­nu­ga tee­nis­tus­suh­te mi­nu väi­de­ta­valt vä­he­ne­nud töö­või­me tõt­tu. “ Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Or­ga­ni­sat­sioon ei saa töö­ta­da efek­tiiv­selt, kui juh­tiv ame­ti­koht on täit­ma­ta. Liisa Ojangu oli teenistuses veidi üle 7 kuu, millest töövõimetuslehel ligi 5 kuud, avaliku teenistuse seadus võimaldab sellisel juhul töösuhte lõpetada. Omavalitsuse kõik va­bad ame­ti­ko­had tu­leb täi­ta kon­kur­si­ga. Val­la­va­lit­sus po­le veel ot­sus­ta­nud, kas kor­ral­da­me uue val­la­sek­re­tä­ri leid­mi­seks ava­li­ku või asu­tu­se­si­se­se kon­kur­si. Ala­tes 2. maist töö­tab val­la­sek­re­tä­ri ko­hu­se­täit­ja­na ju­rist Mee­li Vaa­rik.“