Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ko­li­ti taas

417

Ala­tes käe­so­le­vast nä­da­last töö­ta­vad amet­ni­kud Kuu­sa­lu val­la­ma­jas jäl­le va­na ruu­mip­laa­ni jär­gi, na­gu oli va­rem ka­van­da­tud. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, kes va­li­ti det­semb­ris 2018 ame­tis­se ta­ga­si, sel­gi­tab, töö­ruu­mi­de jao­tus koos­ta­ti mõi­sa re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­tis nii, et oleks st­ruk­tuu­riük­sus­te koos­tööks lo­gis­ti­li­selt kõi­ge pa­rem: „Tei­se­le kor­ru­se­le ko­li­sid ta­ga­si aren­gu­vald­kon­na töö­ta­jad ehk maa­kor­ral­dus-, kesk­kon­na- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­tid. Sot­siaal­vald­kon­na spet­sia­lis­tid on alu­mi­sel kor­ru­sel.“ Val­la­va­ne­ma ka­bi­net on jäl­le oma en­di­ses asu­ko­has. Esi­me­sel kor­ru­sel on ka vo­li­ko­gu esi­me­he ja sek­re­tä­ri töö­ruum. Kuu­sa­lu val­la­ma­ja re­konst­ruee­ri­mis­tööd lõp­pe­sid mul­lu mai­kuus. Esialg­se ruu­mip­laa­ni jär­gi töö­ta­ti ka mõ­ned kuud pä­rast 2018. aas­ta mais-juu­nis toi­mu­nud või­mu­va­he­tust, üm­ber ko­li­ti eel­mi­se val­la­va­ne­ma al­ga­tu­sel sü­gi­sel.