Kuu­sa­lu staa­dio­nil on nüüd tree­ner MAR­GUS KEER­MA mä­les­tus­pink

1554
Mar­gus Keer­ma mä­les­tus­pin­gil, mil­lel ruu­mi ku­ni küm­ne­le ini­me­se­le, is­tu­vad KER­TI KEER­MA koos tüt­re RE­BEC­CA­GA ja ING­RIT KEER­MA. Fo­to Mat­tias Ida­vain

Pink val­mis tä­nu kol­lee­gi­de, õpi­las­te ja sõp­ra­de an­ne­tus­te­le.

Kuu­sa­lu val­la tra­dit­sioo­ni­li­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus pee­ti teist aas­tat Mar­gus Keer­ma mä­les­tus­võist­lus­te­na. Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja tree­ner, MTÜ Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi juht ja asu­ta­ja Mar­gus Keer­ma su­ri mul­lu jaa­nua­ris.

Eel­mi­sel sü­gi­sel kuu­lu­tas Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi väl­ja an­ne­tus­te ko­gu­mi­se, et tel­li­da ja pai­gal­da­da koo­li staa­dio­ni­le en­di­se tree­ne­ri auks mä­les­tus­pink. An­ne­tu­si ko­gu­nes 1500 eu­rot, an­ne­ta­jaid on kok­ku 40. Pink tel­li­ti fir­malt Kii­li Be­toon, ka­van­das et­te­võt­te di­sai­ner Anu Mõts­härg.

Mä­les­tus­pink ava­ti pi­du­li­kult Mar­gus Keer­ma mä­les­tus­võist­lus­tel, lau­päe­val, 3. juu­lil. Kat­te ee­mal­da­sid va­ra­lah­ku­nud tree­ne­ri abi­kaa­sa, Kuu­sa­lu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja tree­ner Ing­rit Keer­ma ning nen­de tü­tar Ker­ti Keer­ma ja tüt­re­tü­tar Re­bec­ca.

Pink on pan­dud Kuu­sa­lu staa­dio­ni lõu­na­pool­ses­se ot­sa, ker­ge­jõus­ti­ku võist­lus­pai­ka­de juur­de mu­rup­lat­si­le se­da­si, et saab vaa­da­ta nii kõr­gus-, kau­gus­hüp­pe- ja vis­ke­võist­lu­si kui ka jook­su­de fi­ni­šeid.

Pin­gi tel­li­mi­se-pai­gal­da­mi­se eest­ve­da­jad olid Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi uus juht ja tree­ner, Kuu­sa­lu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Il­vard Ee­rik­soo ning Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain. Di­sai­ner ku­jun­das pin­gi Il­vard Ee­rik­soo idee põh­jal, is­tu­mi­sa­lus ku­ju­tab ovaal­set staa­dio­ni­ra­da, is­tu­da saab rin­gi­ra­tast – ka­hel pool pui­to­sal ja be­too­nist kaar­tel.

Ühel pool on sel­ja­toel me­tallp­laat ki­rjaga: „Unus­ta­ma­tu Mar­gus Keer­ma 1963-2018, spor­di­hing, õpe­ta­ja, tree­ner.“

Il­vard Ee­rik­soo üt­les, et Mar­gus Keer­ma oli kolm aas­tat te­ma õpe­ta­ja ja küm­me aas­tat tree­ner ning neist said head sõb­rad, kui ta pä­rast õpin­guid ko­lis Kuu­sal­lu ela­ma: „Kui hai­gus Mar­gu­se me seast ära viis, hak­ka­sin kor­ral­da­ma lau­rit­sa­jook­su ning ko­he oli ka sel­ge, et su­vi­seid ker­ge­jõus­ti­ku­võist­lu­si jät­ka­me te­ma mä­les­tus­võist­lus­te­na. Pin­gi pa­ne­ku plaan sün­dis esi­mes­tel mä­les­tus­võist­lus­tel, mi­tu ini­mest tu­lid siis kü­si­ma, kui­das veel Mar­gu­se mä­les­tust jääd­vus­ta­me.“

Pin­gi ava­mi­sel võt­tis sõ­na Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si. Ta lau­sus, et mä­les­tus­pink on kõi­ge inim­li­kum viis aus­ta­mi­seks ja mee­nu­ta­mi­seks, kut­sub is­tu­ma ja rää­gib oma loo: „See pink kõ­ne­leb Mar­gus Keer­mast, kes oli li­gi 30 aas­tat õpe­ta­ja ja tree­ner. Ta ai­tas eden­da­da koo­li ja val­la spor­die­lu, toe­tas ja in­nus­tas spor­ti­jaid.“

Eelmine artikkelKolga ja Raasiku trupid käisid Räpinas külateatrite festivalil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la me­hed jõud­sid Prant­sus­maal va­na­de kar­ti­de või­du­sõi­dus pje­des­taa­li­le